Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe

11. ožujka 2015. upoznali smo Vas s novostima u svezi izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona objavljenog u Narodnim novinama br. 26/15. (link), a 20. ožujka 2015. pisali smo o Poreznoj nagodbi ​prema Općem poreznom zakonu (link).

Dakle, propisana je mogućnost sklapanja porezne nagodbe između poreznog tijela i poreznog obveznika u postupcima poreznog nadzora i to do uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru što uređuje čl. 91.e do 91.f Općeg poreznog Zakona (link), dalje: OPZ.

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi objavljen je u Narodnim novinama br. 78/15. i stupio je na snagu 25. srpnja 2015. (link). Taj Pravilnik podrobnije razrađuje provedbu OPZ-a o uvjetima sklapanja porezne nagodbe za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora i rokove izvršenja obveza iz porezne nagodbe.

Novoutvrđenim obvezama smatraju se novoutvrđene porezne obveze u postupku poreznog nadzora i zatezne kamate utvrđene u poreznom nadzoru za razdoblje od dana nastanka poreznih obveza do dana zaključenja porezne nagodbe.
Prema tom Pravilniku poreznom obvezniku kojem su obveze utvrđene procjenom sukladno čl. 82., st. 2. OPZ-a, novoutvrđene porezne obveze i zatezne kamate utvrđene u poreznom nadzoru za razdoblje od dana nastanka poreznih obveza do dana zaključenja porezne nagodbe mogu se smanjiti za ukupno 5%.

Određeno je da se novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora, a koje se odnose na porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja ne mogu smanjivati u postupku porezne nagodbe. Jednako tako ne mogu se smanjivati obveze po osnovu utvrđenih zateznih kamata u postupku poreznog nadzora koje proizlaze iz obveze uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Obveze po osnovi utvrđenih zateznih kamata u postupku poreznog nadzora, za razdoblje od dana nastanka poreznih obveza do dana zaključenja porezne nagodbe, ovisno o iznosu i roku plaćanja novoutvrđenih poreznih obveza, smanjuju se prema kriterijima iz čl. 26. Pravilnika, tj:

 

Rok plaćanja

Uplaćeni iznos novoutvrđenih

poreznih obveza

Smanjenje kamata za:

Na dan sklapanja nagodbe

od 10% do 100%

10% do 100%

Plaćanje cijeloga ili ostatka iznosa

novoutvrđenih poreznih obveza u roku od 90 dana

50%

 

Za iznos koji se plaća na dan zaključenja nagodbe kamate se smanjuju razmjerno iznosu uplaćenih novoutvrđenih poreznih obveza.
Za plaćanje cijeloga iznosa tih novoutvrđenih poreznih obveza ili ostatka iznosa novoutvrđenih poreznih obveza u roku od 90 dana od dana sklapanja porezne nagodbe kamate se smanjuju za 50%.

Porezni obveznik prije održavanja zaključnog razgovara primit će pisanu obavijest o visini novoutvrđenih obveza u poreznom nadzoru s opisom činjenica i pravnih ocjena koje su utjecale na visinu novoutvrđenih obveza. Porezni obveznik, ako to želi, treba prijedlog za sklapanje porezne nagodbe podnijeti u pisanom obliku na zaključnom razgovoru ili najkasnije u roku od 8 dana od datuma održanog zaključnog razgovora nadležnom područnom uredu Porezne uprave koji je obavio porezni nadzor.

Pravilnikom je propisano da taj prijedlog treba sadržavati slijedeće:
1. ime i prezime, naziv, adresu i OIB poreznog obveznika,
2. izjavu o prihvaćanju novoutvrđenih obveza u postupku poreznog nadzora,
3. rok plaćanja novoutvrđenih poreznih obveza,
4. izjavu o odricanju prava na korištenje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova po predmetu nadzora.

Porezna nagodba se sklapa u pisanom obliku, potpisuju je odgovorna osoba poreznog obveznika i ovlaštena osoba Porezne uprave i ta nagodba ima snagu izvršnog rješenja.
Ako porezni obveznik ne ispuni preuzete obveze i uvjete iz porezne nagodbe, nagodba postaje ovršna isprava i izvršava se prema pravilima o izvršenju poreznog rješenja. U tom se slučaju novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora naplaćuju u visini novoutvrđenih obveza u cjelokupnom iznosu uz zatezne kamate za razdoblje od dana sklapanja porezne nagodbe do dana plaćanja.

 

Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe može se podnijeti i nakon uručenja zapisnika nadležnom područnom uredu Porezne uprave koji je obavio porezni nadzor, ali najkasnije do 17. rujna 2015. No, ovaj prijedlog za sklapanje porezne nagodbe može se podnijeti samo za cjelokupni iznos novoutvrđenih obveza u postupku poreznog nadzora i može ga podnijeti samo porezni obveznik kojem je do 17. ožujka 2015. bio uručen zapisnik o provedenom poreznom nadzoru odnosno čija je obveza utvrđena rješenjem koje nije izvršeno (rješenje po kojem nije izvršena uplata). Prijedlog za sklapanje ove porezne nagodbe može podnijeti i porezni obveznik kojem je postupak poreznog nadzora na dan 17. ožujka 2015. bio u tijeku, te je istom uručen zapisnik ili rješenje do 25. srpnja 2015.

Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe nakon uručenja zapisnika treba sadržavati slijedeće:
1. ime i prezime, naziv, adresu i OIB poreznog obveznika,
2. opis u kojoj se fazi upravnog ili sudskog postupka predmet nalazi, klasu i broj zapisnika odnosno rješenja na koje se prijedlog za nagodbu odnosi,
3. izjavu o prihvaćanju novoutvrđenih obveza u postupku poreznog nadzora,
4. rok plaćanja novoutvrđenih poreznih obveza,
5. dokaz o povlačenju prigovora na zapisnik, te žalbe na rješenje, odnosno tužbe u nadležnom sudu.

I ova se porezna nagodba sklapa u pisanom obliku, potpisuju je odgovorna osoba poreznog obveznika i ovlaštena osoba Porezne uprave.

 

NOVOSTI