ODLUKA O VISINI BLAGAJNIČKOG MASIMUMA

18/01/2013

U skladu sa člankom 29.st.2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (N.N. 133/12) Stjepan Lokner, vlasnik obrta Trgovačka radnja DUGA Belišće, Željeznička bb, donosi

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MASIMUMA

I.

Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za obrt Trgovačka radnja DUGA Belišće u cjelini i to u iznosu od 10.000,00 kuna, a po pojedinim blagajnama kako slijedi:

– glavna blagajna 4.000,00 kuna
– prodavaonica br.1 3.000,00 kuna
– prodavaonica br.2 3.000,00 kuna
II.

Obvezuje se odgovorna osoba (blagajnik svake pojedine blagajne) da svotu iznad blagajničkog maksimuma koja je utvrđena na kraju radnog dana položi na račun obrta najkasnije slijedeći radni dan.

III.

Ova Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2013. godine do opoziva ili donošenja nove odluke.

Belišće, 01. siječnja 2013.g.
Stjepan Lokner