Javni poziv

02.11.2015.

Gradonačelnik grada Osijeka raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2015. godini.

Moguće je ostvariti:
1. potporu za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u iznosu do 20.000,00 kn
2. potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u iznosu do 20.000,00 kn
3. potpore za certificiranje proivoda i procesa do 10.000,00 kn
4. potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima do 10.000,00 kn
5. potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU do 10.000,00 kn
6. potpore za izlaganje na sajmovima do 5.000,00 kn
7. potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposelnika do 20.000,00 kn

Korisnici potpora mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici, trgovačka društva i obrti sa sjedištem na područja grada Osijeka, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, koji imaju najmanje jednog zaposlenog, koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore), nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
Natječaj je otvoren do 30.11.2015. ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija možete dobiti na adresi:

Također, ukoliko se odlučite za neku od potpora i ispunjavate navedene uvjete možete nam se javiti u Agenciju ARIOS kako bi za Vas izradili dokumentaciju za natječaj.

Kontakti:

Kristina Mucić
031/665/327
099/5075419
kristina@arios.net

NOVOSTI