USVOJENI PODZAKONSKI PROPISI U SVEZI S OBAVLJANJEM DJELATNOSTI DADILJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonom o dadiljama (NN, br. 37/13.), koji se primjenjuje počevši od 5. travnja 2013. godine, omogućeno je fizičkim osobama obavljanje registrirane obrtničke djelatnosti čuvanja, brige i skrbi za djecu u dobi do 14 godina života, u stambenom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti
dadilje, odnosno u poslovnom prostoru roditelja.

S obzirom na to da je prijelaznim i završnim odredbama Zakona o dadiljama propisana obveza donošenja podzakonskih propisa bitnih za provedbu navedenog zakona od strane ministra socijalne politike i mladih, doneseni su sljedeći propisi:

– Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (NN, br. 74/13.), kojim su pobliže definirani minimalno-tehnički uvjeti koje treba ispunjavati stambeni ili poslovni prostor za obavljanje navedene djelatnosti
– Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje (NN, br. 89/13.), kojom je propisana obveza provedbe navedenog Programa stručnog osposobljavanja koji treba biti ujednačen na cijelom području Republike Hrvatske

– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja (NN, br. 96/13), kojim su propisani podaci koji se vode putem registra za osobe kojima je nadležni
obiteljski centar izdao rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

– Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad provedbom zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog zakona (NN, br. 96/13.), kojim je dana ovlast inspektorima ministarstva socijalne politike i mladih, odnosno stručnim radnicima nadležnih obiteljskih centara za provedbu nadzora u svezi s obavljanjem djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj.

Postupak osnivanja obrta radi pružanja usluga dadilje sukladno Zakonu o dadiljama

1. KORAK
– Ured državne uprave u županiji i njegove ispostave/Ured Grada Zagreba (nadležno registarsko
tijelo – prema sjedištu obrta)
Prikupiti potrebnu dokumentaciju:
– preslika osobne iskaznice,
– preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice, ako imaju trajno nastanjenje u RH za strance,
– dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom,
– dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor (potrebne dozvole za prostor prema propisima o građenju),
– za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu, ispitu o stručnoj osposobljenosti,
– ispuniti obrasce dobivene u Uredu državne uprave ili preuzete s internetskih stranica Obrtnog registra RH
– izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice (broj žiro računa i iznos dobiju se u Uredu državne uprave)

2. KORAK
Posebni uvjeti prema Zakonu o dadiljama
– zahtjev za izdavanje rješenja Ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,
– zahtjev za izdavanje rješenja o upisu u imenik dadilja,
– zahtjev nadležnom obiteljskom centru za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,
– sklopljen ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti dadilje,
– dokaz o pravu korištenja poslovnog ili stambenog prostora u kojem se djelatnost dadilje namjerava obavljati.

3. KORAK
– Ured državne uprave u županiji i njegove ispostave/Ured Grada Zagreba (nadležno registarsko tijelo – prema sjedištu obrta) Prijaviti datum početka poslovanja obrta.

4. KORAK
– preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave
– izraditi pečat
– otvoriti konačan račun u poslovnoj banci

5. KORAK – HZMO, HZZO
– prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
– prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

6. KORAK – Porezna uprava
– prijava u nadležnu ispostavu Porezne uprave, prema sjedištu obrta radi upisa u registar poreznih obveznika.

NOVOSTI