USVOJEN PRAVILNIK O KONTROLI PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

U Narodnim novinama 130/13. objavljen je Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad kojim je stavljen van snage dosadašnji Pravilnik o kontroli bolovanja (NN123/11.), s time da se isti primjenjuje počevši od 5. studenog 2013. godine.

Navedenim Pravilnikom propisan je postupak i način provođenja kontrole privremene nesposobnosti za rad osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, vrste kontrole i ovlaštene osobe za njezino provođenje te ovlasti ovlaštenih osoba tijekom provođenja kontrole privremene nesposobnosti.
Kontrola privremene nesposobnosti provodi se u ordinaciji izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, ali se ista može obavljati i izvan ordinacije izabranog doktora, uključujući i kontrolu u stanu/kući, ako cjelovitu kontrolu nije moguće obaviti u ordinaciji izabranog doktora ili postoji sumnja na zlouporabu privremene nesposobnosti od strane radnika.

Sukladno navedenom Pravilniku navedena se kontrola provodi kao redovna i izvanredna kontrola. Redovnu kontrolu obavljaju ovlašteni kontrolori Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok se izvanredna kontrola obavlja isključivo temeljem pisanog zahtjeva poslodavca, odnosno ovlaštenog djelatnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se traži provjera opravdanosti privremene nesposobnosti radnika. Redovna kontrola privremene nesposobnosti obavlja se uz obveznu prethodnu najavu zbog pravodobne pripreme potrebne dokumentacije te osiguranja prisutnosti radnika, kako bi se
kontrola mogla obaviti u što kraćem vremenu i bez prekida rada izabranog doktora. Međutim, izvanredna kontrola, koja se provodi zbog sumnje ili saznanja za moguću zlouporabu privremene nesposobnosti od strane izabranog doktora, odnosno radnika, obvezno se obavlja bez prethodne najave.

U provođenju kontrole utvrđuje se:

1) je li postojala medicinska indikacija za korištenje privremene nesposobnosti,
2) postoji li medicinska indikacija za daljnje korištenje privremene nesposobnosti u odnosu na dan provedene kontrole privremene nesposobnosti,
3) jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak korištenja privremene nesposobnosti,
4) je li ispravno utvrđena promjena šifre dijagnoze bolesti za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti.

Ako se utvrdi da privremena nesposobnost osiguranika nije bila medicinski opravdana ili nije više medicinski opravdana, o istome se obvezno odmah donosi stručno-medicinska ocjena kojom se ujedno utvrđuje datum radne sposobnosti osiguranika osnovom koje će izabrani doktor utvrditi prestanak
privremene nesposobnosti osiguranika, s time da se kao najraniji datum radne sposobnosti radnika može utvrditi prvi sljedeći dan od dana provedene kontrole privremene nesposobnosti za rad, neovisno radi li se za osiguranika o radnom ili neradnom danu.

Donesen Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad

NOVOSTI