UPRAVNO VIJEĆE HZZ-a DONIJELO JE ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UVJETA I NAČINA KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2020. GODINI

Upravno vijeće HZZ-a na sjednici održanoj 29.06.2020. godine donijelo je novu Odluku čije se najznačajnije promjene odnose na potporu za samozapošljavanje, potporu za proširenje poslovanja, potporu za očuvanje radnih mjesta, potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za srpanj 2020. – mikropoduzetnici te potporu za skraćivanje radnog vremena.

Potpora za samozapošljavanje

Kod potpore za samozapošljavanje izmjene se odnose na trajanje mjere pa tako prema novim uvjetima ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca u odnosu na dosadašnjih 12. Korisnici potpore su obavezni u prvih 12 mjeseci mjere opravdati potporu, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Izmijenjene su i prihvatljive djelatnosti i visina subvencije. Naime, iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.) i to u iznosima od 75.000,00 – 100.000,00kn ovisno o djelatnosti.

Za obje skupine korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Potpora za samozapošljavanje ne može se odobriti za djelatnosti koje su neprihvatljive za financiranje:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji

raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)

 • (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
  • 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
  • 78 Djelatnosti zapošljavanja
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2020., odnosno do iskorištenja sredstava.

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte variraju od 130.000,00 – 320.000,00kn te se u slučaju korištenja osposobljavanja na radnom mjestu iznos povećava za 10.000,00 kn.

Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je da je tražena dokumentacija je potpuna i troškovnik u skladu s popisom prihvatljivih troškova. U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.

Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 26, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 16 odnosno 18 bodova (ovisno o mjestu prebivališta korisnika/budućeg sjedišta poslovnog subjekta).

Potpora za očuvanje radnih mjesta

Kod potpore za očuvanje radnih mjesta brišu se podmjere:

 • potpora za skraćivanje radnog vremena
 • potpora za obrazovanje radnika

Uvode se dvije nove mjere:

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. – mikropoduzetnici

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020.g. odnosi se na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavanju do 10 radnika.

Visina potpore iznosi od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti ovu mjeru te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti ovu mjeru.

Zahtjev se može podnijeti od 07.07. do 31.07.2020. godine.

Poslodavci moraju dokazati da su imali pad prihoda od najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019.

Potpora za skraćivanje radnog vremena

Mjera traje od 01.06. do 31.12.2020. godine.

Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

– od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika

– od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Osim osnovnog kriterija poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Pad prometa dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi.

NOVOSTI