Smanjenje neporeznih davanja -odluka Vlade za 2016. i 2017. godinu

Obavještavamo Vas da je tehnička Vlada RH donijela „Odluku o popisu neporeznih davanja koja će se ukinuti i/ili smanjiti u 2016. I 2017. godini“, na svojoj 33. sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine.

Procijenjena vrijednost smanjenja i/ili ukidanja neporeznih davanja za 2016. i 2017. godinu, obuhvaćena ovom Odlukom iznosi ukupno 247.096.267 kuna od čega se iznos od 155.463.267 kuna odnosi na direktna smanjenja poduzetnicama, a iznos od 91.633.000 kuna odnosi se na smanjenja građanima. Od ukupno 24 neporezna davanja obuhvaćena ovom Odlukom njih 13 se planira potpuno ukinuti, te se među predviđenim smanjenjima možemo izdvojiti:

– smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkciju šuma,
– smanjenje naknada za edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom
– smanjenje zdravstvenih pregleda na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom
– smanjenje članarine turističkim zajednicama
– smanjenje članarine HGK (za nove firme i start-upove u prvoj godini članstva) i dr.

HUP pozdravlja usvajanje predmetne Odluke, jer su smanjenja neka neporezna davanja koje su i naši članovi istaknuli kao prioritetne i za čije se smanjenje ustrajno zalažemo kako na razini HUP-a tako i na razini pojedinih granskih udruga koje su posebno zahvaćene s pojedinim nametom.

Podsjećamo da je Hrvatska udruga poslodavaca prva prije punih 10 godina otvorila pitanje tzv. skrivenih nameta ili neporeznih (parafiskalnih) davanja. Od tada smo pokrenuli cijeli niz aktivnosti i brojne su naše inicijative usmjerene na potrebu ukidanja i smanjenja neporeznih davanja. Početkom ove godine smo ponovno od članica prikupili najnovije podatke o poreznim i neporeznim davanjima koja najviše opterećuju poslovanje tvrtki. Kao rezultat iste analize pripremljena je lista od 10 najvećih nameta (u privitku) koje je, prema mišljenju članica potrebno smanjiti ili ukinuti. Navedena lista predstavljena je Vladi i resornim ministarstvima, te predstavljena na konferenciji za medije sredinom travnja.

Sigurni smo da je i predmetna odluka dijelom rezultat i naših nastojanja, te ćemo ustrajati zajedno sa socijalnim partnerima da istu odluku Nova Vlada provede. Ostaje nam također i dalje zalagati se i ustrajno ukazivati i na druge namete koji ovom Odlukom nisu obuhvaćeni, a izrazito opterećuju poslovanje poduzetnika – kao što su: RTV pristojba, naknade za uređenje voda i druge.

Smatramo da je tema (para)fiskalnih davanja jedno od ključnih područja u kojem HUP sustavno zagovara potrebu transparentnosti, jedinstvene liste, te ćemo i dalje putem raznih kanala otvarati ovu temu i vršiti pritisak smanjenja ili ukidanja suvišnih nameta da se situacija promjeni u korist gospodarstva.

HUP – Prijedlozi smanjenja neporeznih nameta 2016

Ne_porezni nameti TOP lista

NOVOSTI