Rok za predaju GFI neprofitnih organizacija

Godišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije u sustavu dvojnog knjigovodstva jesu: bilanca na obrascu (BIL-NPF), izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu (PR-RAS-NPF) te bilješke.
Obveznici predaje financijskih izvještaja su domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, komore, sindikati, umjetničke organizacije i udruge poslodavaca pravne osobe vjerskih zajednica (npr. Caritasi i sl.) te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti.
Financijske izvještaje za obveznike dvojnog knjigovodstva izrađuju i predaju i novoosnovane neprofitne organizacije koje su prve tri godine od osnivanja druže voditi dvojno knjigovodstvo pri čemu se kao prva godina računa godina osnivanja. Istekom treće godine određuje se jesu li stečeni uvjeti za prelazak na vođenje jednostavnog knjigovodstva, a uvjet za prelazak u prethodnoj godini premašeni prihod od 230.000,00 kuna.
Obveznik predaje financijskih izvještaja je i neprofitna organizacija koja zadovoljava uvjete za vođenje jednostavnog knjigovodstva ali se odluči za vođenje dvojnog knjigovodstva čime postaje obveznik financijskog izvještavanja u sustavu dvojnog knjigovodstva (obveza sastavljati financijske polugodišnje i godišnje financijske izvještaje).
Financijske izvještaje nisu dužni predati vjerske zajednice koje su obveznici dostave Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava (Obrazac PROR-POT), političke stranke kao ni neprofitne organizacije kojima su osnivači fizičke i druge pravne osobe i kojima je temeljni cilj osnivanja i djelovanja predstavlja stjecanje dobiti i koji računovodstvo vode prema Zakonu o računovodstvu.
Neprofitne organizacije koje tijekom 2022. nisu imale poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama imale podatke o imovini i obvezama, dužne su do 1. ožujka 2023. Ministarstvu financija dostaviti Izjavu o neaktivnosti za 2022. godinu.
Financijski izvještaji za 2022. god. predaju se i FINA-i do 1. ožujka 2023. godine. Neprofitne organizacije ne predaju financijske izvještaje Državnom uredu za reviziju, moguće ih je predati u elektroničkom obliku te putem papirnatih obrasca. Neprofitna organizacija uz financijske izvještaje u elektroničko obliku predaje samo Referentnu stranicu ovjerenu potpisom zakonskog zastupnika i pečatom te je ona propisana Pravilnikom.
Za sve nejasnoće i pitanja, slobodno nam se obratite s povjerenjem.
Osobe za kontakt:
marija@arios.net ili mobitel: 098208888.

NOVOSTI