REPROGRAMIRNJE NAPLATE POREZNOG DUGA

Dužni ste Poreznoj upravi? Ne znate kako podmiriti dug s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa (osim doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja) … Znate li da ZAHTJEV za reprogramiranje naplate poreznog duga možete podnijeti do 29.03.2012.?

Slobodno nam se obratite kako bi vidjeli da li ispunjavate uvjete za podnošenje zahtjeva.

Hrvatski sabor izglasao je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, a objavljen je u Narodnim novinama broj 25 od 28. veljače 2012. od kada počinje njegova primjena. Imajući u vidu stanja nelikvidnosti u koje je znatan dio poduzetnika dospio zbog poremećaja na tržištu u zemlji ali i utjecaja gospodarske krize na globalnoj razini, nametnula se potreba da se navedeni zakon donese.

Navodimo najznačajnije odredbe zakona kojim se omogućuje reprogramiranje naplate poreznog duga:

– Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, način i postupak naplate dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2012., reprogramiranjem naplate poreznog duga ili otpisom duga s osnove kamata

– Porezni dug u smislu ovoga Zakona jest dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao do 31. siječnja 2012. s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

– Naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok do 36 mjeseci, a prema uvjetima iz ovoga Zakona

– Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga poduzetnici mogu podnijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (do 29. ožujka 2012.)

Zahtjev sadrži:

– prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,
– osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,
– poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,
– razloge zbog kojih je nastao porezni dug,
– podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,
– podatke o povezanim društvima,
– podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,
– prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga, a sukladno Općem poreznom zakonu
– Zahtjev će se odbaciti ako poduzetnik koji podnosi zahtjev nije uredan porezni obveznik nakon 31. siječnja 2012. Zahtjev će se odbaciti ukoliko je porezni obveznik u razdoblju od 1. listopada 2008. vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imao porezni dug
– Pisani i obrazloženi zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamate poduzetnici mogu podnijeti u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (do 30. travnja 2012.)
– U skladu s ovim Zakonom kamate će se otpisati ako poduzetnik u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne računa prihoda proračuna i obveznih doprinosa uplati glavnicu poreznog duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata, dospjelu za plaćanje do 31. siječnja 2012.
O zahtjevu za otpis duga s osnove kamata odlučuje se rješenjem koje donosi Ministarstvo financija.

NOVOSTI