RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU

Rad na daljinu se definira kao rad koji se obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati.

Koja je razlika između rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu?

GLAVNA RAZLIKA je što kod ugovorenog rada na izdvojenom mjestu rada treba definirati mjesto obavljanja rada, a kod rada na daljinu radnik samostalno odlučuje gdje će biti mjesto obavljanja rada, tj. točna adresa obavljanja rada ne treba biti dogovorena s poslodavcem.

Radnici koji rade na daljinu se u žargonu nazivaju DIGITALNIM NOMADIMA koji za obavljanje posla koriste digitalne tehnologije i mogu neovisan život voditi na više mjesta.

Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu mogu se obavljati kao:

  • stalan
  • privremen ili
  • povremen

Kako se ugovara rad na izdvojenom mjestu rada?

Izdvojeno mjesto rada može biti kod kuće ili u drugom prostoru slične namjene, npr. u vikendici. Za te svrhe poslodavac s radnikom sklapa dodatak ugovora o radu.

Dodatak ugovora o radu mora imati sljedeći sadržaj:

  • podatak o organizaciji rada
  • način evidentiranja radnog vremena
  • podaci o sredstvima rada koje je poslodavac dužan pribaviti i instalirati
  • podaci o troškovima koje je poslodavac dužan nadoknaditi radniku
  • pravo sudjelovanja radnika u odlučivanju i
  • trajanje

Ako se ugovori rad na izdvojenom mjestu rada koji traje 7 radnih dana mjesečno ili kraće od toga, poslodavac nije dužan radniku nadoknaditi troškove.

Radnik koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu ima pravo na plaću u jednakom iznosu plaće koliku bi imao da iste ili slične poslove obavlja u prostoru poslodavca.

Kod rada na daljinu, poslodavac je dužan radniku uručiti pisane upute u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

Za sva moguća pitanja i nejasnoće stojimo na raspolaganju. Obratite nam se s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

 

NOVOSTI