Prezentacija novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost

IMG_2131

Veliki interes poduzetnika na savjetovanju

Kako je u Narodnim novinama broj 73 objavljen novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost, a na traženje članica HUP-a, HUP Reg. ured Osijek u sklopu svojeg PUMA programa je održao 27. lipnja 2013. godine savjetovanje o obračunu PDV-a nakon pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost usklađen je sa svim EU direktivama koje reguliraju navedeno područje: Direktiva 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu porezu na dodanu vrijednost, Direktiva 2008/9/EZ kojom se utvrđuju detaljna pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, Direktiva 86/560/EEZ o usklađivanju zakona država članica vezano za porez na promet, odnosno postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području Unije. Savjetovanje je održao Zvonimir Pavić, voditelj Odjela za utvrđivanje poreza i doprinosa Porezne uprave Osijek. Isti je polaznicima odgovarao na mnoga praktična pitanja vezano za samu promjenu obračuna PDV-a, kao npr. o novom identifikacijskom broju na zajedničkom tržištu, o novim obrascima za obračun PDV-a (unutar Republike Hrvatske, unutar Europske unije, te s trećim zemljama), o načelima ubiranja PDV-a na području Europske unije o specifičnostima obračuna PDV-a pri stjecanju i isporuci dobara iz i u Europske unije).

IMG_2129

Velika nazočnost poslodavaca na savjetovanju samo potvrđuje nastojanja HUP Reg. ureda Osijek da organiziranjem savjetovanja sa aktualnim temama i redovitim informiranje poduzetnika, omogućuje da naši poduzetnici ostanu i dalje konkurentni na zajedničkom tržištu.

NOVOSTI