Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Stupio je na snagu Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 35/20).

Poduzetnici koji nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze mogu podnijeti Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza nadležnom Poreznom tijelu po mjestu sjedišta ili prebivališta elektroničkim ili pisanim putem. Zahtjev mora biti obrazložen na način da su u istom navedene sve činjenice zbog kojih poduzetnik nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze. Odgoda plaćanja se odobrava poduzetnicima na tri mjeseca, a ista se može produžiti na dodatni rok od tri mjeseca. Odobrenjem zahtjeva moguća je obročna otplata dospjele porezne obveze na 24 mjeseca bez obračuna kamate.

Detaljnije o podnošenju Zahtjeva:

Podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se poduzetnik koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga. Smatrat će se da nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka.

Podnositelj zahtjeva može biti poduzetnik koji u prethodnoj godini nije ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost te koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.( pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima)

Pokazatelji nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza

Podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze:

– ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili

– ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Uz navedeno, podnositelj zahtjeva treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Podnošenje zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza

Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza podnosi pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta. U zahtjevu se navode činjenice kojim je podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja. Zahtjev se može podnijeti elektroničkim putem.

Mjere plaćanja poreza

Na temelju osnovanih zahtjeva za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata. Odgoda plaćanja odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze. Može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze .

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Podnositelj može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca. Zahtjev se podnosi u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti. Podnositelj zahtjeva može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

– obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnijei

– obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode

NOVOSTI