PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

DANA 30. LIPNJA 2020. STUPIO JE NA SNAGU PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA (NN74/2020)

 Od najvažnijih dopuna izdvajamo:

Rokovi: 

Nadodan je članak 71. Pravilnika kojim se reguliraju rokovi te je istim propisano da se u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a stavka 1. Zakona iznimno od posebnog propisa kojim se uređuje administrativna suradnja rokovi za dostavu informacija o financijskim računima Ministarstvu financija, Poreznoj upravi produžuju se za tri mjeseca.

Rokovi za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima koji su propisani posebnim propisom kojim se uređuje administrativna suradnja započinju teći od 1. siječnja 2021. za:

  1. prekogranične aranžmane stavljene na raspolaganje radi njihove provedbe, ili koji su spremni za provedbu, ili čiji je prvi korak u provedbi napravljen između 1. srpnja 2020. i 31. prosinca 2020.
  2. posrednike koji su izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020.

Posrednici i relevantni porezni obveznici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi do 28. veljače 2021. godine informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje čiji je prvi korak proveden u razdoblju između 25. lipnja 2018. i 30. lipnja 2020. godine.

U slučaju tržišnih aranžmana, posrednik će do 30. travnja 2021. sastaviti prvo periodično izvješće u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje administrativna suradnja.

Ministarstvo financija, Porezna uprava će do 30. travnja 2021. nadležnim tijelima država članica i Europskoj komisiji automatskom razmjenom dostaviti informacije propisane posebnim propisom kojim se uređuje administrativna suradnja.

Također, dana 30. lipnja 2020.  objavljen je u NN 74/2020, te je stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.

 

Navodimo najvažnije izmjene:

 

U članku 77. iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

Iznimno od stavka 9. članka podaci o isplaćenim primicima, obračunanim doprinosima za obvezna osiguranja s osnove potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iskazuju se u zasebnom retku istog obrasca u kojem se iskazuje mjesečna plaća radnika i dostavljaju se samo za potrebe razmjene podataka Porezne uprave s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za svrhu isplate te potpore.

 

U članku 78. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

Poslodavci koji koriste potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dužni su isplatu potpore iskazati kao dio ukupnog iznosa mjesečne plaće koju su obvezni obračunati i isplatiti, a u zasebnom retku iskazati, u skladu s člankom 81. stavkom 16. i člankom 82. stavkom 6. ovoga Pravilnika, iznos potpore i po potpori obračunanih obveznih doprinosa, koji se prikupljaju za potrebe razmjene podataka Porezne uprave s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

 

u članku 81. iza stavka 15. dodaje se stavak 16. koji glasi:

Iznimno od stavka 11. ovoga članka podaci o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ukupno obračunatim doprinosima iz polja 12.1. do 12.9., koji se iskazuju na način propisan člankom 82. stavkom 6. ovoga Pravilnika na stranici B, ne upisuju se na stranici A.

 

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

Podaci o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obvezno se iskazuju pojedinačno po radniku u istom obrascu u kojem se iskazuje mjesečna plaća radnika za razdoblje za koje se koristi potpora za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na način da se na stranici B Obrasca JOPPD pod 6.1. upisuje oznaka 0000, a pod 6.2. upisuje iz oznaka 0013 iz Priloga 3. Obrasca JOPPD »Primici/obveze doprinosa. U polja od 2. do 5., od 7.1. do 9. te 10.1. i 10.2. upisuju se jednake oznake i razdoblje kao pri isplati mjesečne plaće za razdoblje za koje se koristi potpora za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U polje 10. upisuje se broj sati za koji se koristi potpora za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koji mora biti jednak broju neodrađenih sati koji se upisuje u polje 10.0. U polja 11. te 13.1.-17. upisuju se oznake 0,00. U polje 12. upisuje se iznos potpore u neto iznosu uvećan za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka. U polja 12.1. do 12.9. upisuje se iznos obračunatih doprinosa na osnovicu za obračun doprinosa primjenjujući isti način obračuna kao pri iskazivanju isplate mjesečne plaće radniku.

 

Napomena*: Dopunjuje se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prilog 3. »Primici/obveze doprinosa« Obrasca JOPPD.

 

Više o svemu, možete pogledati na: https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_74_1437.html, https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_74_1436.html

NOVOSTI