POREZNE OBVEZE OSOBA KOJE PRIMAJU PLAĆU IZVAN RH OD STRANE INOZEMNOG POSLODAVCA

 

Prema Uredbi od 27. prosinca 2013. koju je donijela Vlada RH, državljani RH koji imaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, a borave u inozemstvu i imaju važeću osobnu iskaznicu, dužni su do svoj privremeni boravak u inozemstvu prijaviti policijskoj upravi ili postaji u RH na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. To isto mogu učiniti i putem diplomatskih misija ili konzularnih ureda RH na čijem području borave.

Na stranicama MUP-a navode obveze koje prema Zakonu o prebivalištu imaju hrvatski državljani koji borave u inozemstvu.

Hrvatski državljani koji se privremeno nalaze u inozemstvu, i to radi privremenog rada, školovanja, dugotrajnog liječenja ili drugih razloga privremenog karaktera, dužni su dojaviti svoj privremeni boravak, što mogu učiniti na dva načina. Prvi je prijava policijskoj upravi ili policijskoj postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište. I to neposredno, osobnim dolaskom. Drugi je osobno doći u diplomatsko-konzularno predstavništvo Hrvatske u zemlji u kojoj boravi. Tom prilikom, osoba mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu – potvrdu o zaposlenju ili školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu, a u nekim slučajevima i svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu – što konkretno dozna u proceduri dojave privremenog boravka u inozemstvu.

Hrvatski državljani koji se u inozemstvu nalaze privremeno nisu dužni odjaviti prebivalište u Hrvatskoj, jer se nisu niti trajno iselili. Primjera radi – osobe koje su u inozemstvu zaposlene, ali se nemaju tamo namjeru trajno nastaniti, nisu dužne odjaviti prebivalište u Hrvatskoj. Njihova je dužnost dojaviti svoj privremeni boravak na samom početku privremenog odlaska iz Hrvatske. Nakon toga, dužnost im je takvu dojavu obnoviti nakon pet godina privremenog boravka u inozemstvu, a zatim, ukoliko će i dalje boraviti u inozemstvu, dojavu obnavljati nakon proteka svake daljnje tri godine.

Hrvatski državljani koji i dalje imaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, jer u inozemstvu borave samo privremeno, imaju pravo na osobnu iskaznicu. Dakle, čim imate prebivalište u RH, imate i pravo na osobnu iskaznicu, jer se radi o javnoj ispravi kojom se, između ostalog, dokazuje i prebivalište osobe.

Hrvatski državljani koji su se trajno iselili iz Hrvatske i imaju namjeru živjeti u nekoj drugoj državi, dužni su odjaviti prebivalište u RH. To mogu učiniti na dva načina: Prvi je neposrednim dolaskom u policijsku upravu/policijsku postaju gdje imaju prijavljeno prebivalište.
(Uobičajeno je naime odjavu prebivališta u slučaju trajnog iseljenja obaviti prilikom, odnosno neposredno prije iseljenja, no ukoliko osoba to nije učinila, treba to učiniti što prije, za što joj se nudi mogućnost.)
Drugi je putem diplomatsko-konzularnog predstavništva u zemlji u kojoj boravi.
Hrvatski državljani koji odjavljuju prebivalište zbog trajnog iseljenja iz Hrvatske, dužni su vratiti osobne iskaznice. Osobne se iskaznice u tom slučaju poništavaju. Osoba u slučaju odjave prebivališta gubi pravo na osobnu iskaznicu, jer je riječ o javnoj ispravi kojom se, između ostalog, dokazuje i prebivalište osobe. Ali ne gubi pravo na hrvatsko državljanstvo!

Porezna obveze

Fizička osoba hrvatski rezident (Fizička osoba koja u RH ima prebivalište ili uobičajeno boravište) koja ostvari bilo kakav primitak iz inozemstva obvezna je o tome obavijestiti Poreznu upravu i u pravilu platiti porez na dohodak u RH, a ovisno o sadržaju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji Hrvatska primjenjuje s državom izvora.

Fizička osoba dužna je prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje porezne obveze pa tako i promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta. Takva promjena dužna je da se prijavi u roku od trideset dana od dana nastanka činjenice za koju postoji obveza prijavljivanja.
Člankom 43. Općeg poreznog zakona propisano je da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine. Za potrebe reguliranja rezidentnosti u Republici Hrvatskoj potrebno je dostaviti mjesno nadležnoj Ispostavi Porezne uprave Republike Hrvatske potvrdu o rezidentnosti, izdanu od strane nadležnog poreznog tijela države u kojoj se obavlja rad i popunjeni Upitnik TI kako bi Porezna uprava RH mogla provesti postupak utvrđivanja rezidentnosti.
Porezni obveznik, hrvatski rezident obvezan je, radi osiguranja podataka za utvrđivanje poreza, u roku od osam dana od dana početka ostvarivanja primitaka podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porezni obveznik dužan je dostaviti podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu na propisanom izvješću do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Ako fizička osoba ostvari primitak koji se prema hrvatskim propisima klasificira kao drugi dohodak takav je primatelj dohotka dužan platiti i obvezne doprinose i o tome obavijestiti Poreznu upravu na obrascu JOPPD.

Obveza je fizičke osobe koja ostvaruje primitke iz inozemstva prijaviti se u Registar poreznih obveznika, ispostavi Porezne uprave, nadležnoj prema prebivalištu poreznog obveznika, na obrascu RPO, u roku 8 dana od početka ostvarivanja primitaka. Osoba ja dužna sam obračunati i platiti porez na dohodak i prirez, a stopa poreza ovisi o izvoru dohotka. Porez na dohodak i možebitni prirez treba platiti u roku osam dana od dana ostvarivanja primitka. Pri obračunu poreza primitak ostvaren u stranoj valuti preračunava se u kune prema srednjem tečaju HNB-a na dan kada je dohodak ostvaren. Iznimno, fizička osoba ne mora platiti predujam poreza primi li dohodak iz države s kojom Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pa je na temelju tog ugovora u državi izvora ustegnut predujam poreza.
Na sljedećem linku možete pronaći ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja:
https://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Dvostruko-oporezivanje.aspx

Ako u inozemstvu nije plaćen predujam poreza ili kad se dohodak ostvari iz države s kojom Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primatelj je bez iznimke dužan u roku od 8 dana platiti predujam poreza u Hrvatskoj.

Sve nejasnoće vezane za upis u Registar poreznih obveznika, izradu JOPPD obrasca ili ispunjavanje obrazaca možete dobiti u ARIOS d.o.o. u Belišću, I. G. Kovačića 49, na mailu arios@arios.net ili mob: 098/208888.

NOVOSTI