POREZNA REFORMA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 

U sklopu porezne reforme, Sabor Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Izmjene i dopune stupaju na snagu od 01.01.2017. godine, osim određenih članaka koji stupaju na snagu 01.07. 2017. godine

Obveznici fiskalizacije postaju od 01.01.2017. godine:

1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak (svi obveznici poreza na dohodak uključujući i obrtnike paušalce)
2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge

Od 01. srpnja 2017. godine obveznici fiskalizacije dužni su dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost sljedeće podatke:
1. OIB,
2. oznaku poslovnog prostora,
3. adresu poslovnog prostora,
4. tip poslovnog prostora,
5. vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru,
6. radno vrijeme i radne dane,
7. datum otvaranja poslovnog prostora,
8. datum zatvaranja poslovnog prostora,
9. status poslovnog prostora.

Obveznik fiskalizacije podatak o adresi poslovnog prostora dostavlja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna, a ako obveznik fiskalizacije koji po posebnom propisu nema obvezu korištenja sustava ePorezna, podatke o adresi poslovnog prostora dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije, neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu

Kao tip poslovnog prostora navodit će se način poslovanja internetska trgovina, pokretna trgovina i slično, ako se djelatnost obavlja na terenu ili ako se radi o povremenim mjestima obavljanja djelatnosti. Ministar financija propisat će pravilnikom dostavljanje podataka o poslovnim prostorima
Obveznik fiskalizacije podatak o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru dostavlja prema važećem šifarniku koji sadrži nacionalnu klasifikaciju djelatnosti.
Obveznik fiskalizacije podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora dostavlja ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara.

Obveznici fiskalizacije dužni su dostaviti Poreznoj upravi podatke o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja.
Ukoliko dođe do prestanka rada naplatnog uređaja, obveznik fiskalizacije izdaje račun koji mora biti uvezan u posebnu knjigu računa. Uvezanu knjigu računa prije početka upotrebe, ovjerava Ministarstvo financija, Porezna uprava. Obveznik fiskalizacije obvezan je u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja, uspostaviti rad naplatnog uređaja te dostaviti sve izdane račune, putem uspostavljene elektroničke veze.
Ako se tijekom nadzora utvrdi da obveznik fiskalizacije ne provodi postupak fiskalizacije poreznom obvezniku može se naredbom privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti pečaćenjem do uklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena, a najdulje 8 dana od dana izdavanja naredbe.

NOVOSTI