Od 1. siječnja 2015. obveza prijave radnika HZMO-u o početku mirovinskog osiguranja prije početka rada

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 151/14.) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine promijenjen je rok za dostavu prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu.

Poslodavci su dužni prijaviti radnika nadležnoj službi Zavoda za mirovinsko osiguranje najkasnije prije početka rada,a najranije ga mogu prijaviti osam dana ranije. Ukoliko radnik ne počne raditi na dan naveden u prijavi o početku osiguranja, tj. na ugovoreni datum, poslodavac je dužan o toj činjenici najkasnije istoga dana izvijestiti Zavod za mirovinsko osiguranje.

Rok za odjavu radnika iz sustava osiguranja, rok za prijavu i odjavu osiguranika koji su samostalni obveznici plaćanja doprinosa i rok za dostavljanje podataka o promjenama nastalim tijekom osiguranja nije izmijenjen i iznosi 24 sata.

NOVOSTI