Obračun razlike trošarine na cigarete

02/12/2016

trosarine-za-elektronske-cigarete

Osobe koje drže cigarete radi prodaje (npr. trgovine, ugostiteljski objekti i druga maloprodajna mjesta) i trošarinski obveznici na duhanske prerađevine obvezni su obračunavati i plaćati razliku trošarinu na cigaretekoje se nalaze kod istih na zalihama kada se poveća visina trošarine na cigarete kao i kada se poveća maloprodajna cijena cigareta.

Sukladno Uredbi o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 109/16. – stupa na snagu 1. prosinca 2016.), trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete u obvezi su:
• popisati zalihe cigareta s početkom dana 1. prosinca 2016., kada stupa na snagu Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete te su dužne u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT) putem aplikacije e-Trošarine i to najkasnije do 9.12.2016., a obračunatu razliku trošarine na cigarete moraju platiti do 31.12.2016.
• popisati zalihe na kraju dana (5.12.2016.) koji prethodi danu početka važenja maloprodajne cijene cigareta,u slučaju kada je prijavljeno povećanje maloprodajne cijene na cigarete u roku od 2 dana od dana stupanja na snagu navedene Uredbe. Isti su dužni u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine(obrazac Z-ORT-MPC) putem aplikacije e-Trošarine i to najkasnije do 13.12.2016. obračunatu razliku trošarine moraju platiti do 4.1.2017.

Obveznik prilikom unosa:
• obrasca Z-ORT mora odabrati datum 1.12.2016.,
• obrasca Z-ORT-MPC mora odabrati datum5.12.2016.
i.

Obzirom na činjenicu da sada aplikacija e-trošarine sama popunjava sva polja u obrascu Z-ORT i Z-ORT-MPC za koja je potreban izračun (polja Razlika nove i stare MPC-po paketiću, Razlika nove i stare MPC u 1000 komada, Razlika obračunate trošarine za 1000 komada, Obračunata razlika trošarine na ukupnu količinu) obveznik mora popuniti samo polje Marka Cigareta (odabirom iz padajućeg izbornika) i poljeUkupna zaliha (u 1000 komada).