OBJAVLJEN JE JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU POTPORA ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

VAŽNO!

OBJAVLJEN JE JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU POTPORA ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja (nastavno: potpora) na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2023. godini.

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

– ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa i

– kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora.

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva ne dodjeljuju za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu.

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva ne dodjeljuju za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu!

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 1.990,84 eura za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju prema NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

Potpora se pojedinom korisniku može dodijeliti samo jedanput tijekom jedne proračunske godine.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

  • nabave strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti,
  • kupovine, izgradnje i rekonstrukcije poslovnog prostora za obavljanje pretežite djelatnosti,
  • investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora za obavljanje pretežite djelatnosti,
  • nabave računalne opreme, kupovine ili zakupa licenciranih računalnih programa.

Kao opravdani trošak izgradnje, rekonstrukcije, investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora ne smatra se trošak koji se odnosi samo na troškove materijala za izgradnju, rekonstrukciju, investicijsko i/ili tekuće održavanje poslovnog prostora ili samo trošak radova već ukupni troškovi materijala za izvođenje radova i troškovi radova.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Iznimno, potpore se dodjeljuju i za troškove PDV-a pravnim i fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Županije.

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu planirana su financijska sredstva za potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja u iznosu od 260.000,00 eura.

Obrazac prijave i obrasci izjava mogu se preuzeti na internetskim stranicama Županije www.obz.hr. Obrazac prijave s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo putem Pisarnice, Županijska 4, 31000 Osijek uz naznaku:

“Za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini”

Za sve nejasnoće i pitanja, slobodno nam se obratite s povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili mobitel: 098208888.

 

NOVOSTI