OBAVIJEST UDRUGAMA KOJE SU ISPUNILE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA

Grad Belišće poziva predstavnike Udruga, koje su ispunile uvjete Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2020. godinu, na potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata odobrenih iz sredstava Proračuna grada Belišća za 2020. godinu, u utorak 9. lipnja 2020. godine, u 10:30 sati u Veliku vijećnicu grada Belišća. Potrebno je ponijeti pečat udruge.

Najkasnije prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava, odnosno do ponedjeljka, 8. lipnja 2020. godine, podnositelji Prijava trebaju dostaviti dokumentaciju koju nisu dostavili prilikom prijave:

1. potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave
2. uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja projekta, ne starije od 6 mjeseci,
3. izjave o nekažnjavanju kojima osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelj projekta izjavljuju da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj, odnosno za počinjenje kaznenih djela određenih člankom 48. st. 2. alinejom c) i d) Uredbe
4. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

NOVOSTI