Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

Neki od razloga izmjene zakona:

Internetsku stranicu na kojoj se nalazi registar pokrenulo je Ministarstvo pravosuđa RH još u travnju 1997 godine. Putem te stranice najprije je omogućeno samo pretraživanje i uvid u javne podatke. Daljnjim unapređenjem funkcija internetske stranice sudskog registra ona je postala središnje mjesto za objavljivanje svih upisanih podataka te javnih priopćenja subjekata upisa, a sve sukladno DIREKTIVI 2009/101 EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2009. Operativnim programom e-Hrvatska za 2007 godinu bilo je predviđeno daljnje unapređenje vođenja sudskog registra u cilju omogućavanja prihvata u registar dokumenata u elektroničkom obliku što je u značajnom dijelu i učinjeno implementacijom primjerenih tehnologija u sustav sudskog registra i stvaranjem pravnog okvira za cjelovito vođenje registra na elektronički način.
Putem sustava povezivanja središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava uspostavljenog u skladu s člankom 4.a stavkom 2. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. postali su javno dostupni podaci i dokumenti za podružnicu inozemnog osnivača.

Što se pak tiče on-line osnivanja za sada je društava u Republici Hrvatskoj u elektroničkom obliku bilo moguće osnovati putem e-Tvrtke odnosno HITRO.HR servisa .Međutim društva se osnovana putem e-Tvrtke odnosno HITRO.HR servisa uz nazočnost osnivača što se ne može uzeti kao osnivanje društva na daljinu elektroničkim putem u smislu članka 8. Direktive o uslugama i članka 6. Zakona o uslugama nije bilo predviđeno.Imajući u vidu okolnost da je Republika Hrvatska stekla punopravno članstvo u EU te da se očekuju razne prekogranične statusne i druge promjene kao i zahtjevi za brzo ostvarivanje poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj bilo je potrebno nastaviti s razvojem e-registara i stvoriti ,povrh tehničkog, i pravni okvir za osnivanje društava na daljinu elektroničkim putem bez punomoćnika. Također je bilo potrebno osigurati jednostavan i efikasan pristup podacima i ispravama pohranjenim u zbirci isprava dnosno u sustavu sudskog registra.Za sada je dostupnost podacima osigurana putem internetske stranice registra odnosno web-servisa, u skladu s korisničkim ovlaštenjima.

Kako članak 8. Direktive o uslugama i članak 6. Zakona o uslugama nalaže obvezu uspostave svih postupaka i formalnosti vezanih uz pristup i izvođenje uslužne djelatnosti na daljinu i elektroničkim putem preko jedinstvene kontaktne točke, što podrazumijeva i osnivanje trgovačkih društva na daljinu, bilo je potrebno u tom pravcu osigurati zakonodavni okvir kroz izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13 i 110/15) i ovog Zakona. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona omogućeno je brzo i jednostavno osnivanje društva bez odlaska na sud ili javnom bilježniku ,korištenjem suvremenih komunikacijskih tehnologija. Na isti način osiguran je i pristup podacima sudskog registra za sada onih koji su upisani u glavnu knjigu sudskog registra a uskoro i u isprave položene u zbirku isprava. Omogućeno je i preuzimanje izvadaka iz sudskog registra osim kod javnog bilježnika i u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Zbog poznatih problema koji su se pojavljivali u praksi sa upisom predmeta poslovanja, napuštena je obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra , ako se ne radi o djelatnostima koje se upisuju u registar uz prethodno suglasnost nadležnog tijela. Predmet poslovanja se određuje u posebnoj odluci kojom se i mijenja predmet poslovanja ili pojedine djelatnosti koje ga čine u svim društvima osim u dioničkom društvu u kojem se predmet poslovanja određuje u statutu . Na taj je način predmet poslovanja postao evidencijski podatak, a njegove promjene ne iziskuju komplicirane promjene općih akata društava.

Značajna je izmjena učinjena glede postupanja u registarskim stvarima time što je sudskim savjetnicima i samostalnim registarskim referentima dana mogućnost samostalnog odlučivanja u jednostavnijim registarskim stvarima. Ta će izmjena zasigurno pozitivno utjecati na brzinu i kvalitetu rješavanja registarskih predmeta .Registarski podatak postala je i adresa elektroničke pošte za sve subjekte upisa čime će se otkloniti problemi oko dostave pismena i pozivanja stranaka.

Detaljnijom razradom odredaba o brisanju subjekta upisa koji se nije uskladio sa zakonom, kao i odredbe o naknadno pronađenoj imovini otklonjene su nejasnoće oko primjene tih odredaba u praksi.

NOVOSTI