Način podnošenja pisanih prigovora

Temeljem članka 10. novog Zakona o zaštiti potrošača koji se primjenjuje od 8. travnja 2014. godine nameću se dodatne obveze trgovcima. Isprva valja razjasniti tko se smatra trgovcem u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime i za račun trgovca. Pisani prigovor potrošača nije zakonska novost, radi se o prigovoru koji potrošač upućuje trgovcu na trajnom mediju pod kojim se smatra svako sredstvo koje omogućava potrošaču ili trgovcu da pohrani informacije koje su njemu osobno namijenjene tako da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu reprodukciju podataka, kao što je papir, elektronička pošta, CD-ROM, DVD, memorijska kartica i čvrsti disk računala. Prigovorom potrošača potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu. I nadalje je trgovac dužan omogućiti pisani prigovor potrošača u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, samo što je sada dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak. U poslovnim prostorijama mora vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, a trgovac koji pruža javnu uslugu primjerice distributer električne energije, distributer prirodnog plina, toplinske energije i slično dužan je takvu obavijest vidljivo istaknuti i na svakom ispostavljenom računu. Daljnja je obveza trgovca na prigovore pisano odgovoriti u zakonom predviđenom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan na trajnom mediju voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača godinu dana od dana primitka pisanog prigovora. Ne postoji zakonski propisan oblik Obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača, stoga predlažemo sljedeći sadržaj:

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte,
na adresu: Dore Krupićeve 15, 10 000 Zagreb
ili
na telefaks broj: ———
ili
na e-mail adresu: ———
Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Podnositelj prigovora:
Ime i prezime:
Adresa za dostavu odgovora:

Zakon predviđa prekršajne odredbe po kojima se ima kazniti u novčanom iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna trgovac-pravna osoba ako u poslovnim prostorijama vidljivo ne istakne obavijest o načinu podnošenja prigovora iz članka 10. stavka 1. i 2 Zakona o zaštiti potrošača potom ako u pisanom obliku ne odgovori na zaprimljeni prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora i ako ne vodi i čuva evidenciju prigovora potrošača kako Zakon propisuje.

Odgovornost postoji i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u zapriječenom iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna. Za iste prekršaje kaznit će se i trgovac-fizička osoba novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna.

NOVOSTI