KAKO SE OBRAČUNAVAJU I ISPLAĆUJU SUDAČKE NAKNADE

Športski suci, koji nisu u radnom odnosu s Savezom niti sa sportskim klubom, dohodak od samostalne djelatnosti športskog suca utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga, a obavljanjem svoje djelatnosti (suđenje na natjecanju) ostvaruju “sudačku taksu” u iznosu 170,00 kuna po natjecanju, znači da za obavljanje poslova ostvaruju naknadu koja se prema odredbama članka 32. stavka 3. točke 4. Zakona, smatra primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak.

Isplatitelj primitka, odnosno sportski klub, obvezan je, u skladu s člankom 48. Zakona o porezu na dohodak, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak od drugog dohotka i možebitni prirez porezu na dohodak ako je propisan odlukom grada/općine na području na kojem porezni obveznik (športski sudac) ima prebivalište/uobičajeno boravište. Prilikom svake isplate i istodobno s isplatom primitka predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. i/ili 54. Zakona. Isplatitelj je obvezan o isplaćenim primicima dostavljati Poreznoj upravi nadležnoj prema svom sjedištu propisana izvješća u skladu s člancima 76. i 78. Pravilnika (Obrasci JOPPD u roku 24h od isplate. Ukoliko ima više od 3 isplate u toku mjeseca, potrebno je dostaviti obrazac u elektroničkom obliku putem Finine kartice i E-porezne). Sudačke naknade isplatitelji su dužni isplatiti na žiro račun građana.

Obzirom da Savez ili sportski klubovi kao neprofitna organizacija isplaćuje športskom sucu za obavljanje djelatnosti suđenja na natjecanjima primitak (“sudačku taksu”) od kojeg se utvrđuje drugi dohodak te obračunava, obustavlja i uplaćuje predujam poreza na dohodak, članku 10. točki 11. Zakona ne može istome priznati neoporezivi dio dnevnice, već ukupno isplaćeni iznos u visini 170,00 kuna podliježe obračunu, obustavi i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i možebitnom prirezu porezu na dohodak na način propisan člankom 48. Zakona odnosno na isti način kao i primitak koji isplaćuje kao “sudačku taksu”.

Agencija Arios u mogućnosti je putem usluge E-porezna dostaviti JOPPD obrasce i za udruge koje nisu naši korisnici uz preduvjet da su nam prije toga dali punomoć E-porezna.

NOVOSTI