JAVNI POZIV – za predlaganje programa i projekata udruga od općeg interesa u Općini Bizovac u 2024. godini

1. Pozivaju se sve udruge koje djeluju na području Općine Bizovac, da podnesu prijave za financiranje programa i projekata u 2024. godini.

2. Programi i projekti koje udruge mogu prijaviti odnose se na aktivnosti od interesa za opće dobro, odnosno aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju potreba i ispunjavanju ciljeva i koje podižu kvalitetu života građana Općine Bizovac.

3. Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su: socijalna skrb, javne potpore u sportu, javne potpore u kulturi i potpore ostalim udrugama civilnog društva.

4. Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata ili programa je otvoren od 23. siječnja do 22. veljače 2024.godine.

5. Prijave se podnose na adresu: OPĆINA BIZOVAC, 31222 Bizovac, Kralja Tomislava 89. ili na adresu elektroničke pošte procelnik@opcina-bizovac.hr.

6. Prijave na Javni poziv, odnosno prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni u pisarnici Općine Bizovac i na mrežnim stranicama Općine www.opcinabizovac.hr

7. Korisnici sredstava prilikom prijave na Javni poziv dužni su priložiti Opisni izvještaj projekta/programa za 2023. godinu i Financijski izvještaj o utrošenim sredstvima za 2023. godinu na propisanim obrascima.

8. Pravo na podnošenje prijave na Javni poziv nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Općini koje proizlaze iz sredstava dodijeljenih za 2023. godinu.

Za moguće nejasnoće i dodatna pitanja slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osoba za kontakt: marija@arios.net ili 098 208 888

 

NOVOSTI