Javni natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini „I JA ŽELIM POSAO“

 

SREDSTVA NATJEČAJA NAMIJENJENA SU PROJEKTIMA KOJI POVEĆAVAJU ZAPOŠLJIVOST TEŠKO ZAPOŠLJIVIH, RANJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA

HBOR je razvojna i izvozna banka te izvozno-kreditna agencija Republike Hrvatske u 100%-tnom državnom vlasništvu. HBOR potiče sustavan, održiv i ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak. Kontinuirano ugrađujući kriterije održivosti i društveno odgovornog poslovanja u svoje procese, HBOR vodi računa o utjecaju koje projekti koje podržava imaju na okoliš i zajednicu.

Programsko područje financiranja: Povećanje zapošljivosti pripadnika teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina (dalje u tekstu: ciljne skupine).

Financirat će se projekti koji pripadnicima ciljnih skupina pružaju mogućnost stjecanja potrebnih i/ili dodatnih kompetencija, znanja i vještina potrebnih za usklađivanje s potrebama na tržištu rada.

Pri prijavi projekta potrebno je obrazložiti na koji način je utvrđeno da je ciljna skupina teško zapošljiva te na koji su način utvrđene potrebe na tržištu rada za kompetencijama, znanjima i vještinama koje će projektom biti usvojene. Obrazloženje je potrebno potkrijepiti službenim podacima ako su dostupni.

Glavni kriterij za odabir je relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.

Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju:

međugeneracijsko povezivanje,
uključivanje javno-civilnog partnerstva,
poticanje samozapošljavanja,
provedbu projekata u županijama s većom stopom nezaposlenosti od prosjeka Republike Hrvatske: Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska i Splitsko-dalmatinska (Izvor: Godišnjak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 2015.).

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice i koje:

djeluju najmanje 2 godine do dana objave natječaja,

vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom računovodstvu,
ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza te
čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u mandatu,
protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak niti su pravomoćno osuđeni,
i kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskog područja financiranja ovog Natječaja.

Udruge koje prijavljuju projekt na natječaj moraju imati usklađen statut s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014) ili potvrdu nadležnog ureda o podnošenju zahtjeva za usklađivanje statuta nadležnom uredu.

Svaka od navedenih organizacija civilnoga društva ima pravo prijave jednog projekta u sklopu ovog natječaja. Razdoblje u kojem se projekt mora provesti je godina dana od potpisa Ugovora o donaciji.

Prijave organizacija civilnog društva čiji su projekti financirani ili sufinancirani putem Javnog natječaja za donacije HBOR-a u 2016. godini neće biti uzete u razmatranje na ovom Natječaju.

Prihvatljive organizacije, koje istovremeno obavljaju gospodarsku i negospodarsku aktivnost (uslugu od općeg društvenog interesa), mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na negospodarsku aktivnost te dodijeljena sredstva ne smiju koristiti za razvoj gospodarske aktivnosti, odnosno ostvarenje ekonomske koristi sudjelovanjem na tržištu u prometu roba i usluga niti se usluge koje će pružati smiju naplaćivati ciljnoj skupini.

Na natječaj se ne mogu prijaviti:

fizičke osobe,
poduzetnici – subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, uključujući i samozaposlene osobe i obiteljske poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću.
tijela javne vlasti – popis tijela javne vlasti nalazi se na stranicama Povjerenika za informiranje RH http://www.pristupinfo.hr/tijela-i-sluzbenici-za-informiranje/,
političke stranke,
organizacije civilnoga društva čiji osnivači su ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Komisije za procjenu projekata prijavljenih na natječaj za donacije i/ili članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, kao i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenik),
organizacije civilnoga društva koje nemaju status pravne osobe,
organizacije koje podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju,
udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu.

Uzimat će se u obzir isključivo prijave ispunjene na Obrascu za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija, koji je sastavni dio dokumentacije koji se nalazi na kraju ove stranice.

Ukupna vrijednost javnog natječaja: 600.000,00 kuna

Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, što je ujedno i najviši iznos koji se smije zatražiti u prijavi projekta.

Najniži iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Rok za prijavu

Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 19. lipnja 2017. koji je ujedno i datum završetka trajanja Natječaja.

Razmatrat će se samo prijave koje su pristigle u roku i koje sadrže potpunu i urednu dokumentaciju propisanu ovim Natječajem.

Prijava je dostavljena u roku ako je HBOR zaprimi do datuma naznačenog kao krajnji rok za podnošenje prijava ili ako je do tog datuma (uključujući taj datum) predana poštanskom uredu preporučenom poštom.

Prijave se šalju preporučeno u zatvorenim kuvertama na adresu:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb

s naznakom:

Za Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija u 2017. godini „I JA ŽELIM POSAO“

„NE OTVARATI“

Procjena projektnih prijava vrši se na temelju Obrasca za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta koji je sastavni dio natječajne dokumentacije te glasova zaposlenika HBOR-a.

Obavijest odabranim prijaviteljima bit će poslana najkasnije u roku od 60 dana od datuma završetka Natječaja. S odabranim prijaviteljima potpisat će se Ugovor o donaciji.

U slučaju dodatnih pitanja vezanih za natječaj, prijavitelji se tijekom procesa zaprimanja projektnih prijava mogu obratiti HBOR-u na sljedeću adresu elektroničke pošte: donacije@hbor.hr, do isteka roka za slanje prijava na natječaj.

Temeljem ovog Natječaja ne postoji pravo na dodjelu donacija, a HBOR zadržava pravo ne dodijeliti donaciju niti jednom od prijavljenih projekata.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama HBOR-a po završetku postupka dodjele donacija.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ovaj natječaj, obratite nam se s povjerenjem na broj 098/208-888 ili putem e-pošte na arios@arios.net.

NOVOSTI