ISPLATE U GOTOVU NOVCU

U nastavku dajemo pregled mogućih isplata u gotovu novcu prema čl. 92. Pravilnika o porezu na dohodak.

1. Mirovine iz čl 21. st. 2. Zakona.

2. Nagrade nerezidentima iz čl.39, st.5. točke 3. Zakona, za sudjelovanjena športskim, umjetničkim i drugim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, ako se do završetka natjecanja ne zna koji od natjecatelja
ostvaruje pravo na novčanu nagradu.

3. Primitke od obavljanja sezonskih poslova (sezonski poslovi u poljoprivredi, branje i skupljanje plodova i bilja, poslovi prodaje poljoprivrednih proizvoda, šumskih proizvoda, osvježavajućih napitaka, ledenih slastica, dnevnog tiska, ulaznica i slično, poslovi popisivanja, anketiranja, očitavanje brojila i slično, amatersko sudjelovanje u radu kulturno umjetničkih društava i slični poslovi) uz uvjet da ovi primici kod jednog isplatitelja ne prelaze 1.990,85 eura godišnje.

4. Primitke koji se u skladu s čl. 8. Zakona ne smatraju dohotkom, osim primitaka po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe iz st. 1. točke 4. toga članka.

5. Primitke na koje se u skladu s čl. 9. Zakona ne plaća porez na dohodak, osim:

5.1. Primitaka učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih studentskih udruga po posebnim propisima

5.2. Stipendija učenicima i studentima koje se isplaćuju za vrijeme njihova redovnog školovanja, a koje se do propisanog iznosa ne smatraju drugim dohotkom te stipendija koje služe za pokriće troškova iz čl. 6. st. 3. ovoga Pravilnika, osim troškova školarine koji se isplaćuju na račun visokog učilišta.

5.3. Športskih stipendija, nagrada za športska ostvarenja i naknada športašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa.

5.4. Nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak.

5.5. Primici radnika iz čl. 7. st. 2. r.br. 34. (novčana nagrada za prehranu) i r.br. 37. (skrb o djeci predškolskog uzrasta) te stavka 36. Pravilnika (smještaj radnika na temelju vjerodostojnih isprava).

6. Primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine iz čl. 59. Zakona, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

7. Plaćanje računa isporučiteljima fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost (obrtnicima, poljoprivrednicima, slobodnim zanimanjima i proizvođačima električne energije) do 663,61 eura po jednom računu.

8. Primitke sezonskim radnika u poljoprivredi koji su zaposleni prema zakonu o tržištu rada (Nar. nov., br. 118/18. – 18/22.).

9. Nadoknada radniku troškova laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti – u visini stvarnih troškova (prema čl. 71.zc Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, Nar. nov. br. 45/19. – 156/22.).

Za sve nejasnoće i pitanja obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Arios
Osobe za kontakt:
marija@arios.net / mob: 098 2088 88

NOVOSTI