INVENTURA

 

Inventura je zakonska obveza te predstavlja godišnji popis imovine i obveza.

Vrlo je važno kvalitetno provesti popis i iskazati stvarne vrijednosti u izvješćima, na način kako to zahtijevaju računovodstveni standardi.

Osnovna zadaća inventure jest prikazati istinito i stvarno stanje imovine, obveza i kapitala.

VRSTE INVENTURE:

· prema vremenu provedbe

· prema opsegu

Prema vremenu provedbe inventura može biti:

· redovna

· izvanredna

· kontinuirana

Prema opsegu:

· potpuna

· djelomična

Redovna (potpuna) inventura provodi se krajem poslovne godine.

Izvanredna inventura provodi se po potrebi.

Kontinuirana inventura provodi se po posebnom planu tijekom cijele poslovne godine.

Inventura samo dijela imovine smatra se djelomičnom.

Djelomična inventura provodi se pri preuzimanju dužnosti kada se popisuje samo imovina i obveze koje su u nadležnosti te dužnosti.

FAZE PROVOĐENJA INVENTURE

1. Pripremne radnje – obuhvaćaju imenovanje popisne komisije, pripremu popisnih mjesta i popisnog materijala, definiranje i sastavljanje plana i uputa za obavljanje popisa

2. Provođenje popisa – fizička provjera imovine i obveza te ispunjavanje popisnih lista sa stvarnim stanjem

3. Usporedba knjigovodstvenog i stvarnog stanja – utvrđivanje inventurnih razlika (viškova i manjkova)

4. Sastavljanje izvještaja o obavljenom popisu – donošenje zaključaka o rezultatima popisa te prijedlog postupanja s pojedinim oblicima imovine i obveza

5. Donošenje odluke o postupanju s utvrđenim rezultatima popisa – konačnu odluku o postupanju s rezultatima popisa donosi uprava društva. Odluka je temelj za računovodstvenu provedbu

6. Računovodstvena evidencija – nakon provedene inventure potrebno je napraviti odgovarajuća knjiženja u računovodstvu

Vaš Arios!

Osoba za kontakt: marija@arios.net ili 098 208 888

Obratite nam se s punim povjerenjem.

 

NOVOSTI