HZZ Potpore za očuvanje radnih mjesta: Skraćivanje radnog vremena i Potpora za mikropoduzetnike – srpanj 2020.

Upravno vijeće HZZ-a na održanoj jučerašnjoj sjednici usvojio sljedeće odluke vezane za nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih korona-virusom narušena gospodarska aktivnost:

 

1)    Uvodi se Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike – Srpanj 2020., za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika i obavljaju gospodarsku djelatnost

–          uvjet pad prihoda veći od 50 % za lipanj 2020./lipanj 2019.

–          subvencija 2.000 kn za radnike zaposlene do 30. lipnja 2020.,

–          trajanje: srpanj 2020.

–          predaja zahtjeva započinje od 7. srpnja 2020.

2)    Uvodi se nova mjera Skraćivanje radnog vremena – za poslodavce koji zapošljavaju 10 i više radnika i obavljaju gospodarsku djelatnost ukoliko će imati očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora od minimalno 10%.

–          uvjet pad prihoda veći od 20 % u mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec protekle godine uz dokaz otežanog poslovanja (iznimka prerađivačka industrija)

–          subvencija 2.000 kn po radniku (radnici zaposleni na dan 31.5.2020.), a pojedini radnik može provesti do 50 posto mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore, a prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa.

–          trajanje od 01.06.-31.12.2020.

–          predaja zahtjeva za lipanj počinje od 1. srpnja 2020., a potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

  • od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
  • od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.

–          kod poslodavca ili dijelovima poslodavca za čije se radnike privremeno skraćuje puno radno vrijeme, u mjesecima za koje se prima potpora, radno vrijeme ne može biti organizirano u nejednakom trajanju (preraspodjela) osim kada je to potrebno zbog procesa rada organiziranog u smjenama i ne može se naložiti prekovremeni rad.

–          poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i to kroz pad prihoda od najmanje 20 %  i jednim od slijedećih razloga:

  • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
  • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
  • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
  • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

–          poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu radniku za kojeg koristi potporu najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore; ima ograničenje isplate dividende i druge uvjete kojima treba udovoljiti te brojne obveze koje zasebno izdvajam u nastavku.

3)    Od 1. srpnja 2020. reaktiviraju se mjere aktivne politike zapošljavanja i uvode se nešto drugačiji kriteriji za mjeru samozapošljavanje.

Detaljne informacije o kriterijima i uvjetima korištenja novih mjera možete vidjeti u provedbenim uputama u prilogu kao i na navedenim poveznicama na https://mjera-orm.hzz.hr/

Mjera Skraćivanje radnog vremena – obveze poslodavaca (izdvojeno iz upute u prilogu):

–          Poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor, svome zahtjevu za potporom prilaže Sporazum o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena sklopljen sa sindikatom-potpisnikom kolektivnog ugovora. Poslodavac kojeg ne obvezuje kolektivni ugovor, prilaže Sporazum potpisan ili s radničkim vijećem (ako je utemeljeno kod poslodavca) ili sa sindikatom (ako djeluje kod poslodavca).

–          Ukoliko ne bude postignut Sporazum u roku od 5 dana od dana kada je poslodavac predložio sklapanje sporazuma, poslodavac može donijeti Odluku o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena.

–          Nakon sklapanja Sporazuma ili donošenja Odluke o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena, a prije početka rada u skladu s tom potporom, o toj odluci i o rasporedu rada poslodavac mora obavijestiti radnike i o provedenim postupcima osigurati pisani dokaz, s izuzetkom za lipanj 2020.

–          Poslodavac mora osigurati dokaz o padu ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme, kao i dokaz o padu prihoda od prodaje ili dokaz o drugom negativnom utjecaju na poslovanje te raspored skraćenog radnog vremena radnika za koje traži potporu.

–          Poslodavac je u obvezi do kraja svakog tekućeg tjedna korištenja potpore, za naredni tjedan dostaviti Zavodu, elektroničkim putem, raspored radnog vremena radnika koji koriste potporu za skraćivanje radnog vremena, lokaciju rada i početak rada radnika. Sve izmjene dostavljenog rasporeda iz razloga privremene spriječenosti za rad, korištenja godišnjeg odmora i slično, moraju se najaviti unaprijed, najkasnije prije početka rada radnika koji je pozvan na rad kao zamjena.

–          Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od strane radnika za koje je korištena mjera i odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti za sve potpisnike o točnosti iskazane evidencije radnog vremena. Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument.

–          Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza odnosno ukoliko je došlo do drugog načina prestanka ugovora o radu.

–          Zavod će dokaze o redovitoj isplati place radnicima i uplati obveznih doprinosa zaprimati od Porezne uprave, temeljem podataka poslodavca iskazanog u Obrascu JOPPD. Poslodavac je dužan, na zahtjev Zavoda dostaviti i ostale dokaze vezane uz činjenicu isplate place.

–          Poslodavac ne smije dostaviti otkaz ugovor o radu radniku za kojeg koristi potporu, najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore. Isto se ne odnosi na slučajeve prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme, odlaska radnika u mirovinu, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika, te izvanrednog otkaza ugovora o radu. U gore navedenim slučajevima, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima u kojima je osoba koristila potporu za skraćivanje radnog vremena prema Evidenciji o radnom vremenu.

–          Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Ukoliko poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.

–          Obveza poslodavca je radniku isplatiti ugovorenu ili propisanu placu kao da je radio puno radno vrijeme, a naknadno će od Zavoda dobiti potporu po radniku proporcionalno skraćenju radnog vremena.

NOVOSTI