HZZ Izmjene i dopune NOVE mjere COVID-19 Potpora za očuvanje radnih mjesta

Poštovani članovi,

jučer su na sjednici Upravnog vijeća HZZ-a usvojene Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, temeljem kojih

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) dopunjuje se kako slijedi

Ciljane skupine radnika:
Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/ vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće, odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora.
U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira li je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, je li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.
Obrazloženje: Prilikom provedbe mjere utvrđeno je da su pojedini poslodavci koji imaju nekoliko poslovnih subjekata koje u ukupnom broju zaposlenih imaju više od 10 radnika, a po pojedinom poslovnom subjektu imaju manje od 10 radnika, predavali zahtjeve uz korištenje izuzeća. Kako smatramo da za takve poslodavce nije opravdano koristiti izuzeće, dodatno smo pojasnili kriterij.

Visina subvencije:
iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Obrazloženje: S ozbirom na veći broj poslodavaca koji imaju radnike u nepunom radnom vremenu, koji rade po nekoliko sati dodana je mogućnost i ovakvog načina isplate.

Rubrika – Važno:
Za radnike zaposlene nakon 29. veljače 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

Obrazloženje: Navedeno je omaškom ispušteno te je dodano radi jasnijih kriterija o mogućnostima korištenja potpore.

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.

Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Obrazloženje: S obzirom da su korisnici potpore za samozapošljavanje također poduzetnici na čije je poslovanje utjecala situacija s Koronavirusom (COVID – 19), te neki od poslodavaca ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), smatramo da takvima također treba omogućiti korištenje potpore.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. mogu koristiti mjeru.

Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu.

Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.

Obrazloženje: Navedeno je omaškom ispušteno te je dodano radi jasnijih kriterija o mogućnostima korištenja potpore.

U rubriku Kriteriji dodano je:
Ako Poslodavac obavlja više djelatnosti i neke ne može obavljati zbog Odluke Stožera civilne zaštite, a u preostalom dijelu djelatnosti ima pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želi ostvariti potporu, mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

– Pad prihoda:

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020 – veljača 2020.).

Obrazloženje: Navedeno je omaškom ispušteno te je dodano radi jasnijih kriterija.

Obveze poslodavca:
Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika, direktora ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Obrazloženje: S obzirom na učestale upite poslodavaca o dokazima za isplatu plaće, te trebaju li isti biti potpisani od strane radnika, dodano je detaljnije pojašnjenje.

U poglavlju VI. Opis mjera po vrsti intervencije u točki 7. Stalni sezonac, dopunjuje se na način da se Stalnom sezoncu temeljem Dopune Zakona o tržištu rada (NN 32/2020) produljuje pravo na novčanu pomoć u trajanju duljem od 6 mjeseci. Visina novčane pomoći određuje se u iznosu koji ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja (za 2020. godinu iznosi 1.625,00 kn). Poslodavcu se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19) isplaćuje 100% troška produženog mirovinskog osiguranja, a koji iznosi 664,39 kn.
Obrazloženje: Mjera Stalni sezonac je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja, a najviše se koristi u djelatnosti turizma i ugostiteljstva.

Prema podacima Zavoda u razdoblju od 2016. godine do 2019. godine broj stalnih sezonaca kontinuirano raste, pa je tako 2016. godine bilo 1838 stalnih sezonaca, 2017. godine 2809 stalnih sezonaca, 2018. godine 3803 stalnih sezonaca, a 2019. godine njih 5283. Zbog posebnih okolnosti pod utjecajem bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, očekuje se značajan pad potražnje za uslugama u sektoru turizma i ugostiteljstva te smanjeno zapošljavanje u tom sektoru u narednom razdoblju.

NOVA MJERA COVID 19 25 03 final UV II
Stalni sezonac _ označene IZMJENE

NOVOSTI