Hrvatske poduzetnike želimo upoznati sa sljedećim programima Centra u Japanu

Poštovani članovi, S obzirom na pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, HUP-ovim se članovima otvara još jedna mogućnost za detaljnije upoznavanje s tržištem Japana, a to je Centar za industrijsku suradnju EU-Japan, sa sjedištem u Tokiju. Centar je osnovan 1987., kao zajedničko tijelo Europske komisije i japanskog Ministarstva gospodarstva, kao izvor informacija a cilj mu je promocija svih oblika industrijske, trgovinske i investicijske suradnje između EU i Japana, odnosno s EU strane, pomoći europskim kompanijama u snalaženju na specifičnom i zahtjevnom japanskom tržištu. Također, jedan od strateških prioriteta Centra je pomoći malom i srednjem poduzetništvu, s posebnim naglaskom na internacionalizaciju poslovanja.

Hrvatske poduzetnike želimo upoznati sa sljedećim programima Centra:

Human Resources Training Programme : Japan Industry Insight
Radi se o programu edukacije managera iz država članica EU u trajanju 4-5 tjedana koje se održava u Japanu. Program pruža jedinstvenu priliku managerima malih i srednjih, ali i velikih poduzeća iz EU da dožive gospodarske i kulturološke čimbenike koji objašnjavaju japanska poslovna i tehnološka dostignuća. Centar snosi troškove obuke i putovanja unutar Japana te prevođenja, dok sam tvrtka snosi troškove putovanja u i iz Japana. Za mala i srednja poduzeća postoji mogućnost stipendiranja u iznosu od 3000 EUR, dok velike kompanije plaćaju participaciju od 1000 EUR.

World Class Manufacturing (WCM)

Radi se o petodnevnom programu edukacije u Japanu namijenjenom isključivo za managere s inženjerskom naobrazbom i WCM praksom. Program pruža dubinsku analizu japanske metodologije proizvodnje koja daje superiorni japanski standard proizvoda. Mala i srednja poduzeća mogu dobiti stipendije od 600 EUR, dok ostali plaćaju trošak obuke 2000 EUR. (Troškove puta i smještaja snose polaznici.)

Nanotech Japan Cluster Mission 2015

Ovo je program pronalaženja japanskih partnera za managere klastera na području nanotehnologije, u trajanju od 1 tjedna. Program započinje 2015.
Enterprise Europe Network (EEN) – Japan: Centar za industrijsku suradnju EU-Japan djeluje kao kontakna točka EEN mreže u Japanu. Step in Japan: Centar pruža logističku podršku za mala i srednja poduzeća s područja EU koja se žele probiti na japansko tržište. Između ostalog, može se dobiti besplatni najam ureda do 30 dana i sl.

EU-Japan Brief – redovita publikacija o aktivnostima Centra.

EU business in Japan: Information on Japan – internetski portal čije se pokretanje uskoro očekuje (u siječnju 2014.) na adresi http://www.EUBusinessInJapan.eu

Projekti razmjene na području istraživanja, razvoja i inovacija: transfer tehnologija, klasteri, znanstvena i tehnološka suradnja, projekt GNSS Asia, informacijske i komunikacijske tehnologije, promocija programa Horizon 2020 u Japanu EU Projekti koje podupire Centar: EU Gateway in Japan, International Educators in Japan Programme, Executive Training Programme. EU –Japan Business Round Table osnovan još 1999., a sastoji se od pedesetak upravitelja vodećih japanskih i EU tvrtki koje se sastaju jednom godišnje kako bi raspravljali o svim aspektima japansko-europske poslovne suradnje te dali preporuke o daljnjem djelovanju i Europskoj komisiji i japanskoj Vladi, s posebnim naglaskom na pitanja reformi i postojećih regulatornih okvira u Japanu i EU. EK i japanska Vlada na svakom sastanku prezentiraju što je učinjeno na osnovi preporuka s prethodnog sastanka. Na sastancima sudjeluju povjerenici EK, japanski ministri i drugi visoki dužnosnici.

Posebno napominjemo kako Centar nastoji dati prednost malim i srednjim poduzećima te državama članicama EU koje u Japanu nemaju predstavništvo gospodarske komore i snažan trgovinski ured u sklopu Veleposlanstva (što jest slučaj s Republikom Hrvatskom). U postupcima odabira kandidata poštuje se princip ravnomjerne geografske zastupljenosti unutar EU. Stoga držimo korisnim proširiti informaciju o djelovanju Centra za industrijsku suradnju EU-Japan među članovima HUP-a, jer se radi o jedinstvenoj prilici da se na visoko profesionalan način upoznaju sa specifičnostima japanskog tržišta, te eventualno, ostvare dobre poslovne rezultate na ovom jakom svjetskom tržištu. Detaljne i ažurirane informacije o svim aktivnostima Centra mogu se pronaći na njihovim službenim internetskim stranicama: http://www.eu-japan.eu Dodatne informacije možete dobiti od Veleposlanstva RH u Japanu, na adresi: Tokyo@MVEP.HR ili u HUP-u na biserka.sladovic@hup.hr .

S poštovanjem,
Biserka Sladović
Savjetnica

NOVOSTI