DVA JAVNA POZIVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA FINANCIRANJE UDRUGA

Osječko-baranjska županija je objavila na svojoj službenoj stranici (http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718) dva javna poziva:
• za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
• javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

Mogući iznosi potpora, prema javnom pozivu za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u OBŽ, iznosi od 1.000,00 do 50.000,00 kuna, ovisno o namjeni projekta.
Na ovaj javni poziv može se javiti svaka udruga:

– koja je registrirana kao udruga u službenom registru,
– kojoj je registrirano područje djelovanja Županija,
– koja svojim radom promiče temeljne vrijednosti i načela djelovanja sukladno Povelji o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga,
– koja svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,
– koja vodi transparentno financijsko poslovanje,
– koja uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu,
– koja uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te koja je podnijela izvješće o izvršenju projekta odnosno programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.
Prijave se mogu podnijeti u vremenu od 29. siječnja do 29. veljače 2016. godine.

Drugi javni poziv OBŽ za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi odnosi se osobito na:
– zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
– književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
– likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
– glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
– dramsku i kazališnu djelatnost,
– filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
– inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
– međunarodnu kulturnu suradnju.

Prijavitelji mogu biti pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da je registrirana u odgovarajućem službenom registru,
– da joj je registrirano područje djelovanja Županija,
– da svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,
– da uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu,
– da uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te je podnijela izvješće o izvršenju programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.

Mogući iznos potpore iznosi od 1.000,00 kuna do 50.000,00 kuna, a prijave se mogu podnijeti u vremenu od 29. siječnja do 29. veljače 2016. godine.

Agencija ARIOS i stručno osoblje, za sve zainteresirane, izvršava prijave i pripremu dokumentaciju.
Molimo sve udruge, koje se žele prijaviti na javne pozive Osječko-baranjske županije da nas kontaktiraju na broj 031/665-327, 099/5075419, kristina@arios.net kako bi što prije pristupili izradi projekata.

NOVOSTI