Doniranje hrane

Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje – objavljen u NN 119/2015 propisuju se detaljni uvjeti, kriteriji i načini doniranja hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u doniranju hrane i hrane za životinje, te sadržaj i način vođenja Registra posrednika.

Hrana se može donirati osobi u potrebi koja je socijalno ugrožena osoba (korisniku prava u sustavu socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi, korisniku novčanih naknada i socijalnih usluga prema općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobi koja donatoru odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazi u potrebi) i/ili osobi pogođenoj elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama.
Doniranu hranu moraju pratiti isprave (otpremnica, primka). U slučaju doniranja hrane od strane građana, posrednik treba pregledati hranu i izgled pakiranja te izdati potvrdu o zaprimljenoj hrani koju potpisuju posrednik i građanin. Donator je dužan voditi evidenciju davanja hrane koja mora sadržavati podatke o: otpremnicama, datumu davanja odnosno otpreme hrane, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane, nabavnoj cijeni (bez PDV-a), iznosu PDV-a te podatke o posredniku odnosno u slučaju izravnog doniranja o krajnjem primatelju.

Posrednik je dužan voditi evidenciju primitka hrane od donatora odnosno građanina koja mora sadržavati podatke o: primkama odnosno potvrdama, datumu zaprimanja, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane te podatke o donatoru odnosno građaninu. Posrednik je dužan voditi evidenciju ili bazu podataka krajnjih primatelja iz koje je razvidno da se radi o osobama koji ispunjavaju uvjete (socijalno ugrožene osobe i/ili osobe pogođene prirodnim katastrofama. Posrednik je dužan voditi evidencije propisane ovim Pravilnikom i raspolagati vjerodostojnom dokumentacijom tako da službena osoba može nedvojbeno utvrditi da je hrana prihvaćena od donatora iskorištena za potrebe osoba koje su socijalno ugrožene i/ili pogođene prirodnim katastrofama. U slučaju izravnog doniranja donator je dužan voditi evidencije i raspolagati vjerodostojnom dokumentacijom.
Posrednik je dužan voditi evidenciju o vrijednosti primljene i neiskorištene hrane koju je neškodljivo zbrinuo sukladno posebnim propisima.

Ako donatori i posrednici nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, zbirne podatke dužni su dostaviti Ministarstvu najkasnije do dvadesetog dana u mjesecu koji slijedi po isteku kalendarskog tromjesečja za koje se dostavljaju podaci. Fizička ili pravna osoba koja namjerava obavljati poslove posrednika mora biti upisana u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo. Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijedost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) porezno priznatim manjkom dobara smatrat će se isporuke hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje, isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine. Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takve hrane (bez PDV-a). Porezni obveznici koji obavljaju donacije hrane, a nisu poslovali u prethodnoj godini obvezni su u posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda te godine. Porezni obveznik koji obavlja isporuke hrane bez naknade (doniranje) obvezan je dostaviti Poreznoj upravi u elektroničkom obliku podatke o navedenim isporukama do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja.

Na taj način će se u Republici Hrvatskoj spriječiti trend bacanja hrane, koja će nekima uistinu pomoći. Agencija ARIOS poziva sve svoje korisnike koji spadaju u grupu potencijalnih donatora da nam se jave kako bi ih mogli uputiti da na što lakši način doniraju prijeko potrebnu hranu socijalno ugroženima.

NOVOSTI