DONESEN JE ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM NAKNADAMA

Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17) propisano je pravo roditelja i njemu izjednačene osobe na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja kao i tijela nadležna za provedbu Zakona.
Vremenske i novčane potpore može ostvariti majka i otac djeteta, posvojitelj, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.
Hrvatski sabor donio je 19.3.2020. Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim se od 1.4.2020. povećava maksimalni iznosi naknade plaće zaposlenog i samozaposlenog roditelja za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta.
Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust, koji koristi zaposleni ili samozaposleni roditelj, naknada plaće za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, iznosi 100% osnovice za naknadu plaće, koja za puno radno vrijeme ne može iznositi više od 170% proračunske osnovice mjesečno.
Maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje Zakonom je povećan na 170% proračunske osnovice mjesečno odnosno na 5.654,20 kn mjesečno.
Uvjet staža osiguranja propisan za ostvarivanje prava na novčanu naknadu izmijenjen je sa najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine na 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine.
Korisnicima koji su zatečeni u korištenju prava na naknadu plaće HZZO će od dana stupanja na snagu Zakona po službenoj dužnosti obračunavati naknadu plaće u visini utvrđenoj Zakonom.

NOVOSTI