DA LI STE ZNALI DA UDRUGE MOGU OBAVLJATI GOSPODARSKU DJELATNOST?

Zakonom o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 114/22.), definirano je kako neprofitne organizacije postaju obveznikom poreza na dobit, iako se takve organizacije ne smatraju poreznim obveznicima. Sukladno članku 2. stavku 6. Zakona o porezu na dobit, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, političke stranke, komore, udruge, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. Ako navedene osobe obavljaju određenu gospodarsku aktivnost kojom bi stekle neopravdane povlastice na tržištu, dužne su u roku 8 dana od početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika. Neprofitne organizacije su u obvezi samostalno procijeniti ispunjavaju li uvjete za upis u sustav poreznih obveznika u roku 8 dana. Bitno je naglasiti da ulazak u sustav poreza na dobit automatski ne predstavlja i obvezu plaćanja poreza na dobit. Obveza plaćanja poreza na dobit nastaje na kraju obračunskog razdoblja ukoliko je ostvaren višak prihoda nad rashodima i to isključivo iz gospodarske djelatnosti. Porezni obveznik dužan je, sukladno članku 35. stavku 1. Zakona o porezu na dobit, podnijeti prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje i platiti porez na dobit u roku u kojem se podnosi porezna prijava. Prijava poreza na dobit podnosi se Poreznoj upravi najkasnije 4 mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit. Iznimno, Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19. – 156/22., nadalje: PPOPZ) propisana je mogućnost produženja roka za predaju porezne prijave, ali samo u uvjetima posebnih okolnosti. Sve neprofitne organizacije koje su porezni obveznici samo za dio svoje djelatnosti, uz prijavu poreza na dobit za 2022. godinu dostavljaju bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima koje sastavljaju prema posebnim propisima, bez obveze sastavljanja financijskih izvještaja namijenjenih poduzetnicima. Porez na dobit utvrđuje se prema poreznoj osnovici utvrđenoj za porezno razdoblje, koja je jednako kalendarskoj godini (iako je 1. siječnja 2023. godine RH promijenila je službenu valutu u Euro, porezna prijava za 2022. godinu sastavlja se u kunama). Porezna osnovica se umanjuje i za propisane porezne olakšice, oslobođenja i poticaje, a to su: olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (grad Vukovar) te olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja. Nakon utvrđivanja porezne osnovice, porezni obveznik izračunava obvezu poreza na dobit, Porez na dobit obračunava se na utvrđenu poreznu osnovicu za 2022. g. po stopi: 10% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi od gospodarske djelatnosti do 7.500.000,00 kn, 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi od gospodarske djelatnosti jednaki ili veći od 7.500.000,01 kuna. Ukoliko se na poreznoj osnovici utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik to prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u sljedećih pet godina. Prijavu porezna na dobit za 2022. godinu, neprofitne organizacije podnose najkasnije do 30. travnja 2023. godine Poreznoj upravi..

Za sve nejasnoće i pitanja obratite nam se s povjerenjem.
Vaš Arios!
Osobe za kontakt:
marija@arios.net / mob.: 098208888

NOVOSTI