ARIOS SUDJELOVAO NA SEMINARU “ZAKON O RADU U PRAKSI”

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojega PUMA programa organizirao je seminar na temu „Zakon o radu u praksi u Osijeku u utorak 23. svibnja 2017. godine u svojim prostorijama. Predavanje je održao Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP Regionalnog ureda Osijek.

Seminaru je prisustvovalo 30-ak polaznika, a predstavnici ARIOS-a ovaj puta su bili Domagoj Crnogaj, dipl. oec, Jelena Bandov, bacc.oec i Kristina Jozić, mag. iur.

Bez obzira na donošenje novog Zakona o radu (NN 93/14) u kojem su se, između ostaloga promijenile i odredbe koje reguliraju pitanje godišnjeg odmora ili rad na određeno vrijeme, a u praksi su česti upiti upravo vezano za isto, a osobito na sam izračun i stjecanja prava na godišnji odmor, načini promjene i ugovaranje plaće, razlozi sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme i dr. o čemu je i bio naglasak na seminaru, uz prikaz praktičnih primjera.

Kako pravilno otkazati ugovor o radu, često je pitanje poslodavaca, te je naglasak bio na čestim pogreškama koje poslodavci čine prilikom otkazivanja ugovora o radu, uz prikaz sudske prakse za svaku pojedinu vrstu otkaza.

Seminar je obuhvatio i sve potrebne evidencije koje je poslodavac dužan voditi sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/15, 97/15), kao i najavu skorašnjih izmjena.

Napominjemo svim poslodavcima kako su dužni do kraja lipnja ove godine izraditi raspored korištenja godišnjih odmora za 2017. godinu, a dužni su obavijestiti radnika 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja. Nedoumice vezane za plan godišnjih odmora kao i za druge probleme koji se tiču Zakona o radu, možete potražiti u ARIOS-u na tel: 031/662-101, 098/208 888 ili arios@arios.net.

NOVOSTI