Aktualni natječaji

4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Podmjere: 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Prihvatljivi nematerjalni troškovi: troškovi u Podmjeri 4.1. jesu:
a) kupnja ili razvoj računalnih programa,
b) kupnja prava na patente i licence,
c) autorska prava,
d) registracija i održavanje žigova i
e) ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.
Podmjera 4.1.1 Korisnici: Korisnici Podmjere 4.1. su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1242/2008, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.
Iznos: a) najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura,
b) najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 2 milijuna eura,
c) iznimno od točke b) ovoga stavka, najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi do 3 milijuna eura u sektoru:
– govedarstva za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava ili za tov junadi i/ili
– svinjogojstva za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centara i/ili,
– jaja za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili
– voća i povrća za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada.
d) najviša vrijednost javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije, radnih strojeva i opreme te gospodarskih vozila iznosi 1 milijun eura.
Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore ne može iznositi više od 5 milijuna eura.

Prihvatljivi troškov: (1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:
a) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,
b) ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,
c) ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti,
d) ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
e) ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije, radnih strojeva i opreme za vlastitu primarnu proizvodnju i gospodarskih vozila,
f) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom,
g) ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
h) ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu,
i) ulaganje u izgradnju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva,
j) ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
k) ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu,
l) ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe 1305/2013,
m) ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju područje energetske učinkovitosti.
(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.
Intenzitet potpore: do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova + 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:
a) mlade poljoprivrednike koji su unutar 5 godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
b) zajedničke projekte,
c) integrirane projekte,
d) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje,
e) ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (u daljnjem tekstu: EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost,
f) ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.
Podmjera 4.1.2. Korisnici: U Operaciji 4.1.2. korisnici su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neovisno o ekonomskoj veličini.
Iznos: a) najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura,
b) najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 1 milijun eura.
Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore iznosi 5 milijuna eura.
Prihvatljivi troškovi: (1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:
a) ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 %,
b) ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 %.
(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.
Intenzitet potpore: do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
+ 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:
a) mlade poljoprivrednike koji su unutar 5 godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
b) zajedničke projekte,
c) integrirane projekte,
d) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje,
e) ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost,
f) ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.

Podmjera 4.1.3. Korisnici: (1) Korisnici Podmjere 4.1. su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1242/2008, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.
(2) Proizvođačke organizacije nisu korisnici u Operaciji 4.1.3.
Iznos: a) najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura,
b) najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 1 milijun eura.
Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore iznosi 5 milijuna eura.
Prihvatljivi troškovi: (1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:
a) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
b) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
c) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.
Intenzitet potpore: 50% od ukupnih prihvatljivih troškova.
+20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:
a) mlade poljoprivrednike koji su unutar 5 godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
b) zajedničke projekte,
c) integrirane projekte,
d) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje,
e) ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost,
f) ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.

Podmjere: 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Prihvatljivi nematerjalni troškovi: troškovi u Podmjeri 4.1. jesu:
a) kupnja ili razvoj računalnih programa,
b) kupnja prava na patente i licence,
c) autorska prava,
d) registracija i održavanje žigova i
e) ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.
(2) Prihvatljivi opći troškovi u Podmjeri 4.2. jesu usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a sukladno članku 16. stavku 1. ovoga Pravilnika.
Podmjera 4.2.1 Korisnici: Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva.
Iznos: a) najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
b) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 3.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
c) iznimno od točke b) ovoga stavka, najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi do 5.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i to u sektoru:
– mesa za ulaganja u građenje i/ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu mesa s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
– mlijeka za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko.
Prihvatljivi troškov: a) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko,
b) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za klanje, rasjecanje, preradu (mesa, jaja) te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
c) ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
d) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje,
e) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
f) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
g) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
h) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu ostalih proizvoda navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
i) ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,
j) ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme,
k) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
l) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
m) ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu na poljoprivrednom gospodarstvu za vlastite potrebe gospodarstva,
n) ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu,
o) ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.
p) ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju područje energetske učinkovitosti.
(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.
Intenzitet potpore: do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova + 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:
a) ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (u daljnjem tekstu: EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost,
b) ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.
Podmjera 4.2.2. Korisnici: Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva.
Iznos: a) najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
b) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Prihvatljivi troškovi: a) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
b) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
c) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.
Intenzitet potpore: do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
+ 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:
za ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost

NOVOSTI