Info za članove HUP-a: Odgovori HZZ-a na postavljena pitanja

Poštovani članovi,

smatrajući da će Vam koristiti, te zbog izmijenjenih kriterija za svibanj i novih potpora (o čemu smo vas obavijestili u petak), u nastavku dostavljamo odgovore na Vaša najčešće postavljena pitanja vezana za potporu za očuvanje radnih mjesta za lipanj 2020. Isto je dostupno i na mrežnim stranicama HZZ-a https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/nova-mjera-ocuvanje-radnih-mjesta-lipanj-2020-pitanja-i-smjernice/#faqIsp02v te zbog lakše preglednosti dostavljamo i u privitku.

Prije svega, ističemo da je glavni kriterij dobivanje potpore za lipanj pad prihoda od 50% ili više u odnosu svibanj 2020. prema svibnju 2019. godine.

ODGOVORI:

 1. Ukoliko sam već korisnik potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnosti pogođenim koronavirusom ,  moram li predavati novi zahtjev za lipanj?

 

Da, za lipanj je potrebno dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije

 1. Koji je uvjet za ostvarenje potpore za lipanj?

Poslodavac mora dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na svibanj 2019. godine temeljem PDV obrasca predanog Poreznoj upravi najkasnije do 20. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata potpore.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

 1. Pod kojim uvjetima poslodavac mora vratiti sredstva potpore?

Poslodavac koji je tražio potporu za 50+ radnika će morati vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;

ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;

dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;

isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;

stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

 1. Od kada vrijedi ograničenje za neisplatu dividende, udjel au dobiti i drugih nagrada?

Ograničenja za neisplatu dividende, udjela u dobiti i drugih nagrada za poslodavce korisnike potpore primjenjuju se od dana 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

 1. Do kada se može poslati zahtjev za lipanj?

Zahtjevi se zaprimaju od 8. – 30. lipnja 2020.

 1. Koji će biti iznos potpore za lipanj?

 

Visina subvencije iznosi 4.000,00 kuna za mjesec lipanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu

 1. Koji radnici će moći biti  uključeni u potporu?

Potpora se može tražiti za sve radnike koji su zaposleni kod poslodavca do 19.3.2020. Radnici zaposleni nakon tog datuma ne mogu biti uključeni u .

 1. Hoće li se potpora moći zatražiti u svim djelatnostima?

Potporu mogu zatražiti poslodavci iz sljedećih djelatnosti:

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo

Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih

uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti

Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

 1. Koji je rok isplate potpore za lipanj?

 

Rok isplate potpore je do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

 1. Do kada traje mjera?

 

Trajanje mjere će biti od 1.- 30. lipnja 2020.

 1. Može li poslodavac zapošljavati nove radnike za vrijeme trajanje mjere?

Može, ali za njih ne može tražiti potporu.

 1. Može li poslodavac tijekom korištenja mjere dodavati dopune broja radnika za koje je tražio potporu (npr. radi povratka s dugotrajnog bolovanja ili porodiljnog dopusta)

Za lipanj se naknadne dopune prvotno zatraženog broja radnika neće uvažavati.

Srdačan pozdrav

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI