Doniranje hrane

Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje – objavljen u NN 119/2015 propisuju se detaljni uvjeti, kriteriji i načini doniranja hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u doniranju hrane i hrane za životinje, te sadržaj i način vođenja Registra posrednika.

Hrana se može donirati osobi u potrebi koja je socijalno ugrožena osoba (korisniku prava u sustavu socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi, korisniku novčanih naknada i socijalnih usluga prema općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobi koja donatoru odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazi u potrebi) i/ili osobi pogođenoj elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama.
Doniranu hranu moraju pratiti isprave (otpremnica, primka). U slučaju doniranja hrane od strane građana, posrednik treba pregledati hranu i izgled pakiranja te izdati potvrdu o zaprimljenoj hrani koju potpisuju posrednik i građanin. Donator je dužan voditi evidenciju davanja hrane koja mora sadržavati podatke o: otpremnicama, datumu davanja odnosno otpreme hrane, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane, nabavnoj cijeni (bez PDV-a), iznosu PDV-a te podatke o posredniku odnosno u slučaju izravnog doniranja o krajnjem primatelju.

Posrednik je dužan voditi evidenciju primitka hrane od donatora odnosno građanina koja mora sadržavati podatke o: primkama odnosno potvrdama, datumu zaprimanja, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane te podatke o donatoru odnosno građaninu. Posrednik je dužan voditi evidenciju ili bazu podataka krajnjih primatelja iz koje je razvidno da se radi o osobama koji ispunjavaju uvjete (socijalno ugrožene osobe i/ili osobe pogođene prirodnim katastrofama. Posrednik je dužan voditi evidencije propisane ovim Pravilnikom i raspolagati vjerodostojnom dokumentacijom tako da službena osoba može nedvojbeno utvrditi da je hrana prihvaćena od donatora iskorištena za potrebe osoba koje su socijalno ugrožene i/ili pogođene prirodnim katastrofama. U slučaju izravnog doniranja donator je dužan voditi evidencije i raspolagati vjerodostojnom dokumentacijom.
Posrednik je dužan voditi evidenciju o vrijednosti primljene i neiskorištene hrane koju je neškodljivo zbrinuo sukladno posebnim propisima.

Ako donatori i posrednici nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, zbirne podatke dužni su dostaviti Ministarstvu najkasnije do dvadesetog dana u mjesecu koji slijedi po isteku kalendarskog tromjesečja za koje se dostavljaju podaci. Fizička ili pravna osoba koja namjerava obavljati poslove posrednika mora biti upisana u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo. Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijedost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) porezno priznatim manjkom dobara smatrat će se isporuke hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje, isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine. Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takve hrane (bez PDV-a). Porezni obveznici koji obavljaju donacije hrane, a nisu poslovali u prethodnoj godini obvezni su u posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda te godine. Porezni obveznik koji obavlja isporuke hrane bez naknade (doniranje) obvezan je dostaviti Poreznoj upravi u elektroničkom obliku podatke o navedenim isporukama do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja.

Na taj način će se u Republici Hrvatskoj spriječiti trend bacanja hrane, koja će nekima uistinu pomoći. Agencija ARIOS poziva sve svoje korisnike koji spadaju u grupu potencijalnih donatora da nam se jave kako bi ih mogli uputiti da na što lakši način doniraju prijeko potrebnu hranu socijalno ugroženima.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI